TIN BÁN Giá KL Thời gian
MCMI 32 30.000 30-11
MSFC 73 20.000 16-11
MCMI 32 50.000 11-11
MSFC 73 50.000 27-10
MSFC 80 4.395 22-10
APFCO 60 10.000 18-10
MSFC 74 20.000 18-10
TFC 35 5.000 06-10
MCMI 48 100.000 04-10
NCSC 39 4.500 03-10
NCSC 52 8.000 03-10
BCFC 37 12.000 01-10
NCSC 45 12.500 01-10
QUASUCO 70,8 12.000 01-10
QUASUCO 70 50.000 29-09
QUASUCO 71 30.000 24-09
NCSC 41 30.000 23-09
NCSC 42 7.000 21-09
NCSC 42 10.000 20-09
QUASUCO 75 30.000 17-09
QUASUCO 69 20.000 13-09
QUASUCO 70 10.000 08-09
QUASUCO 68 20.000 06-09
MSFC 75 50.000 31-08
QUASUCO 67,5 30.000 30-08
MSFC 85 1.000 26-08
QUASUCO 64 20.000 13-08
NKDC 16 20.000 11-08
MSFC 76 30.000 11-08
QUASUCO 65 20.000 10-08
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
QUASUCO 71,6 50.000 01-12
QUASUCO 71,5 30.000 01-12
QUASUCO 71,5 100.000 30-11
NCSC 48,5 50.000 01-12
NCSC 48 15.000 29-11
NCSC 48 100.000 29-11
QUASUCO 71,5 50.000 29-11
MSFC 75 100.000 28-11
QUASUCO 72 50.000 25-11
QUASUCO 71,5 50.000 25-11
MSFC 75 100.000 24-11
MSFC 72 30.000 24-11
NCSC 46 20.000 23-11
QUASUCO 71 50.000 22-11
QUASUCO 71 50.000 22-11
MSFC 75 200.000 19-11
MSFC 75,5 200.000 19-11
NCSC 46,5 50.000 19-11
MSFC 73 200.000 16-11
MSFC 73 100.000 11-11
NCSC 45 30.000 10-11
MSFC 73 100.000 10-11
MSFC 73,5 100.000 09-11
MSFC 72 100.000 09-11
PRCC 20 10.000 08-11
APFCO 55 20.000 03-11
NUTIFOOD 80 100.000 02-11
MSFC 69 50.000 01-11
QUASUCO 71 100.000 29-10
NCSC 45 20.000 29-10
NCSC 44,5 50.000 29-10
PRCC 25 20.000 28-10
NCSC 44 30.000 25-10
QUASUCO 71 50.000 24-10
QUASUCO 71 100.000 22-10
NUTIFOOD 80 100.000 22-10
QUASUCO 71 100.000 21-10
QUASUCO 71 100.000 18-10
QUASUCO 70,5 50.000 18-10
QUASUCO 70,5 50.000 14-10
TFC 33,5 10.000 09-10
TFC 34 10.000 06-10
NCSC 44 100.000 06-10
QUASUCO 70,5 50.000 01-10
QUASUCO 70,5 50.000 30-09
QUASUCO 71 50.000 30-09
QUASUCO 71 200.000 25-09
NCSC 42 50.000 23-09
NCSC 42,5 30.000 22-09
QUASUCO 71 50.000 22-09
QUASUCO 71 50.000 21-09
QUASUCO 70 50.000 18-09
BCFC 18 50.000 15-09
BCFC 18 300.000 15-09
NUTIFOOD 71 100.000 12-09
QUASUCO 69 30.000 05-09
QUASUCO 67 100.000 23-08
MSFC 77 200.000 19-08
QUASUCO 66 50.000 18-08
MSFC 76 50.000 12-08
QUASUCO 65 50.000 11-08
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP