TIN BÁN Giá KL Thời gian
OCB 5 100.000 05-07
OCB 5 20.000 03-06
OCB 5 100.000 28-05
OCB 5,1 50.000 25-05
OCB 5,8 11.430 11-04
OCB 5,1 50.000 08-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
OCB 5,4 100.000 22-07
OCB 6 50.000 21-07
OCB 5,4 100.000 19-07
OCB 5,2 100.000 16-07
OCB 5,3 100.000 16-07
OCB 5,8 100.000 11-07
OCB 5,4 200.000 09-07
OCB 5,3 100.000 02-07
OCB 5,6 100.000 13-06
OCB 5,3 200.000 03-06
OCB 6 100.000 03-06
OCB 5,3 100.000 03-06
OCB 5,3 200.000 03-06
OCB 5,3 100.000 02-06
OCB 6 100.000 01-06
OCB 5,3 200.000 31-05
OCB 5,3 100.000 30-05
OCB 5,2 100.000 27-05
OCB 5,2 100.000 24-05
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP