TIN BÁN Giá KL Thời gian
OCB 5,2 20.000 12-2015
OCB 5,4 50.000 10-2015
OCB 5,4 30.000 10-2015
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
OCB 5,5 100.000 12-2015
OCB 5,5 100.000 12-2015
OCB 5,5 200.000 11-2015
OCB 5,5 100.000 11-2015
OCB 6,5 100.000 11-2015
OCB 6,5 100.000 11-2015
OCB 5,8 100.000 11-2015
OCB 5,6 100.000 11-2015
OCB 6,5 100.000 10-2015
OCB 5,8 100.000 10-2015
OCB 5,3 50.000 10-2015
OCB 5,5 100.000 10-2015
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP