TIN BÁN Giá KL Thời gian
OCB 5,8 11.430 11-04
OCB 5,1 50.000 08-04
OCB 5,2 50.000 11-03
OCB 10 291.644 26-02
OCB 5,3 10.000 11-02
OCB 5,5 2.000.000 11-02
OCB 5 9.000 29-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
OCB 5,5 100.000 29-01
OCB 5,5 200.000 26-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP