TIN BÁN Giá KL Thời gian
OCB 5,4 50.000 26-10
OCB 5,4 30.000 19-10
OCB 6 3.193 09-09
OCB 4 170.000 05-08
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
OCB 5,5 100.000 25-11
OCB 5,5 200.000 24-11
OCB 6,5 100.000 15-11
OCB 6,5 100.000 07-11
OCB 5,8 100.000 03-11
OCB 5,6 100.000 02-11
OCB 6,5 100.000 27-10
OCB 5,8 100.000 27-10
OCB 5,3 50.000 25-10
OCB 5,5 100.000 25-10
OCB 5,4 100.000 30-09
OCB 5,3 100.000 30-09
OCB 6 100.000 25-09
OCB 6 100.000 17-09
OCB 5,3 50.000 15-09
OCB 5,4 100.000 15-09
OCB 5,3 100.000 26-08
OCB 3 30.000 20-08
OCB 5,3 100.000 12-08
OCB 5,4 100.000 05-08
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP