TIN BÁN Giá KL Thời gian
OCB 5,6 100.000 04-11
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
OCB 5,5 100.000 10-12
OCB 5,5 100.000 10-12
OCB 5,5 200.000 13-11
OCB 5,5 200.000 21-10
OCB 5,5 200.000 21-10
OCB 5,7 100.000 20-10
OCB 5,8 100.000 12-10
OCB 6 100.000 07-10
OCB 6 100.000 06-10
OCB 6,2 100.000 15-09
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP