Tin bán Giá KL Thời gian
MHBANK 6 450.000 06-03
ABBANK 5,3 200.000 06-03
PVCB 4,7 100.000 06-03
SGBANK 9,8 50.000 06-03
LVBANK 7,5 300.000 06-03
SGBANK 9,8 21.000 06-03
BSHC 14 300.000 06-03
PVCB 4,7 100.000 06-03
TCB 9,4 100.000 06-03
MDBANK 6 100.000 06-03
OCB 5,2 50.000 06-03
NABANK 7,2 30.000 06-03
MBSC 7,5 20.000 06-03
SPT 7 200.000 06-03
PVCB 4,6 50.000 06-03
TCB 9,3 100.000 06-03
TCB 9,3 100.000 06-03
SABECO 71,5 10.000 06-03
ABBANK 5,2 20.000 06-03
VTEX 11,5 20.000 06-03
MCCONS 6 3.000 06-03
PNBANK 9,2 4.000 06-03
VMGC 35 10.000 05-03
EABANK 6 300.000 05-03
PVCB 4,5 7.000 05-03
VABANK 4 100.000 04-03
MLIG 3.000 100.000 04-03
PVCFC 13 200.000 04-03
GB 4,5 25.000 04-03
ABBANK 5,4 50.000 04-03
Tin mua Giá KL Thời gian
VTGI 16,2 20.000 06-03
BTLI 12,5 20.000 06-03
LVBANK 7,7 200.000 06-03
NABANK 7,9 50.000 06-03
BTLI 12,6 50.000 06-03
VCSC 100 13.100 06-03
FPTS 13,6 100.000 06-03
SABECO 75 50.000 06-03
TAHC 19 100.000 06-03
SCBANK 5 100.000 06-03
FTELECOM 53 20.000 06-03
VTEC 31 100.000 06-03
TCB 10 200.000 06-03
LVBANK 7,6 200.000 06-03
PPHC 24 100.000 06-03
PPFC 23 50.000 06-03
LVBANK 7,6 200.000 06-03
TCB 9,8 50.000 06-03
LVBANK 7,7 200.000 06-03
VTCC 25 20.000 06-03
RESCOBT 10 100.000 06-03
PGBANK 8,1 600.000 06-03
GARCO10 12,5 60.000 06-03
VTEC 31 60.000 06-03
FTELECOM 53 20.000 06-03
FSOFT 20 20.000 06-03
BDFC 26 20.000 06-03
VOCA 14,5 20.000 06-03
HHOS 5 20.000 06-03
TBRESCO 11 20.000 06-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.966 Số Investor: 237.152
Số quyền mua: 1.948