Tin bán Giá KL Thời gian
ICON4 11 10.000 21-12
MSFC 83 100.000 21-12
SABECO 71,5 50.000 21-12
SABECO 71 10.000 21-12
VPBANK 9,3 100.000 21-12
EABANK 6 200.000 21-12
VPBANK 9,2 100.000 21-12
SGBANK 5,3 100.000 8:1
CIC8 2 100.000 7:48
EABANK 5,7 100.000 7:44
SABECO 71,5 30.000 7:41
SCSC 15 20.000 21-12
LVBANK 7,3 30.000 21-12
ICON4 11,4 10.000 21-12
MSFC 81,5 20.000 21-12
VPBANK 9 20.000 21-12
THACO 24,5 50.000 21-12
EVNF 6 50.000 21-12
NCTS 78 10.000 21-12
PVCB 4,2 30.000 21-12
VPBANK 9,1 30.000 21-12
PPHC 23,5 20.000 21-12
VTGI 15,8 30.000 21-12
HCFC 14 50.000 21-12
EABANK 5,8 30.000 21-12
NCTS 78 10.000 21-12
ICON4 10,5 100.000 21-12
NASCO 30 12.000 21-12
EVNLC 7 100.000 21-12
ABBANK 4,9 30.000 21-12
Tin mua Giá KL Thời gian
VNPD 9,5 30.000 0:51
SABECO 73 50.000 21-12
NABANK 5,6 100.000 21-12
ABBANK 5,5 100.000 21-12
FAHASA 15 200.000 21-12
PPHC 23,5 100.000 21-12
VPBANK 9,5 100.000 21-12
ICON4 11 100.000 21-12
SGBANK 5,5 200.000 21-12
QUASUCO 49,5 50.000 21-12
PPHC 23,5 100.000 21-12
FPTS 13,5 100.000 21-12
ALTC 11 100.000 21-12
NCTS 75 10.000 21-12
BHVA 5,2 200.000 21-12
PVCB 4,6 200.000 21-12
VIBANK 12,5 100.000 21-12
NCTS 76 10.000 21-12
SABECO 73,5 2.000.000 21-12
PPHC 23,5 100.000 8:6
QUASUCO 49,5 50.000 7:59
VPBANK 9,5 100.000 7:53
PVCB 4,6 50.000 21-12
NCTS 76,5 8.000 21-12
THACO 28 50.000 21-12
VPBANK 9,9 100.000 21-12
TEDISOUTH 24,5 100.000 21-12
VIBANK 12,7 50.000 21-12
VNPD 9,5 50.000 21-12
NASCO 27 50.000 21-12
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.954 Số Investor: 237.000
Số quyền mua: 1.948