Tin bán Giá KL Thời gian
VTEC 50 10.000 01-08
PGBANK 10 500.000 01-08
PVCB 3,8 2.000.000 01-08
THACO 13 100.000 01-08
BHVA 8 20.000 01-08
EABANK 7,3 100.000 01-08
ABBANK 5,1 30.000 01-08
AGPP 70 20.000 01-08
MSFC 61 12.000 01-08
PVCB 4,3 1.500.000 01-08
PETROLIMEX 8,5 10.000 01-08
PGBANK 8 100.000 01-08
EABANK 7,4 500.000 01-08
NHABECO 26,5 20.000 01-08
EABANK 7,5 20.000 01-08
OCB 5,5 200.000 01-08
QUASUCO 45 50.000 01-08
QUASUCO 44,7 30.000 01-08
CADIVI 29 20.000 01-08
NCTS 130 2.400 01-08
VMGC 29 12.000 01-08
TNIP 11,5 20.000 01-08
QUASUCO 45 20.000 01-08
VCSC 11,5 26.000 01-08
VAFCO 22 20.000 01-08
ABBANK 5,1 50.000 01-08
PETROLIMEX 8,5 5.000 01-08
VVFC 8 50.000 01-08
OJBANK 5,5 12.000 01-08
EVNF 5,2 30.000 01-08
Tin mua Giá KL Thời gian
THACO 14,5 500.000 01-08
CADIVI 30 50.000 01-08
CADIVI 30 100.000 01-08
TNIP 11,5 30.000 01-08
TNIP 11,5 500.000 01-08
MSFC 66 300.000 01-08
EABANK 7,6 500.000 01-08
SGBANK 5,5 100.000 01-08
VTEC 26 50.000 01-08
EABANK 7,7 300.000 01-08
VTEC 26 50.000 01-08
ABBANK 5,5 100.000 01-08
OCB 6,2 200.000 01-08
NABANK 5,5 100.000 01-08
SGBANK 5,6 200.000 01-08
CADIVI 29,5 200.000 01-08
SABECO 71 300.000 01-08
HABECO 44 50.000 01-08
OCB 6,2 500.000 01-08
VITI 20 100.000 01-08
MLIG 2,5 200.000 01-08
VMGC 26 100.000 01-08
LVBANK 8 500.000 01-08
THACO 14 100.000 01-08
BLIC 8 100.000 01-08
ABBANK 5,5 500.000 01-08
BLIC 8 50.000 01-08
LVBANK 8,1 200.000 01-08
HABECO 44 50.000 01-08
LVBANK 8 500.000 01-08
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.948 Số Investor: 236.648
Số quyền mua: 1.948