Tin bán Giá KL Thời gian
PVSY 5 20.000 24-04
PVCB 5,2 20.000 24-04
PBMN 20 1.000.000 24-04
TCB 9,5 60.000 24-04
VTGI 11,2 60.000 24-04
ALTC 12 10.000 24-04
GB 5,6 20.000 24-04
TCB 9,8 30.000 24-04
GELEX 7,9 25.000 24-04
NABANK 5,6 50.000 24-04
CLPC 22,5 15.000 24-04
TPBANK 4,8 200.000 24-04
SABECO 62 50.000 24-04
VAFCO 16 30.000 24-04
MSBANK 5,4 100.000 24-04
BVBANK 5,4 80.000 24-04
THACO 13 30.000 24-04
CLPC 22 40.000 24-04
SPT 4,5 20.000 24-04
EABANK 8,6 20.000 24-04
VMGC 26 20.000 24-04
TCB 9,5 20.000 24-04
MCMI 45 100.000 24-04
VIBANK 14 10.000 24-04
CIENCO1 14 20.000 24-04
VTGI 10,2 150.000 23-04
MSBANK 5,6 20.000 23-04
EABANK 9 15.000 23-04
VCBANK 8 32.000 23-04
MLDBB 8 20.000 23-04
Tin mua Giá KL Thời gian
BDFC 15,5 200.000 24-04
VCBANK 7,3 300.000 24-04
VTGI 12,7 50.000 24-04
EVNF 4,7 200.000 24-04
BDFC 15,5 20.000 24-04
SCBANK 5,4 200.000 24-04
QHHC 28 20.000 24-04
BTLI 7,2 200.000 24-04
BDFC 15,5 200.000 24-04
VCSC 9,6 300.000 24-04
GDIC 5 200.000 24-04
SABECO 68,5 20.000 24-04
VCBANK 7,3 500.000 24-04
SPT 3 20.000 24-04
ABBANK 7,6 50.000 24-04
FTELECOM 50,5 50.000 24-04
EXIMLAND 5 20.000 24-04
ALTC 12 20.000 24-04
GB 5,5 10.000 24-04
VPBANK 10 200.000 24-04
GELEX 10 10.000 24-04
PVCB 5,3 200.000 24-04
MSFC 74 50.000 24-04
QHHC 27,6 50.000 24-04
NLADC 7,5 200.000 24-04
CADIVI 28,5 100.000 24-04
VPBANK 9 20.000 24-04
LVBANK 8,5 100.000 24-04
OCB 6,4 100.000 24-04
FTELECOM 50,5 200.000 24-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.922 Số Investor: 236.349
Số quyền mua: 1.948