Tin bán Giá KL Thời gian
PPHC 21 50.000 01-10
TCB 9,4 200.000 01-10
PPHC 21 50.000 01-10
QUASUCO 45 100.000 01-10
HAC 12 46.000 01-10
SCID 13 20.000 01-10
TRADINCORP 8 10.000 01-10
LVBANK 7,4 50.000 01-10
PVCB 4,4 50.000 01-10
NHABECO 27 2.000 01-10
CTIN 14 50.000 01-10
PVCB 4,4 50.000 01-10
BTLI 9,5 18.000 01-10
TCB 9,3 200.000 01-10
MSBANK 4,1 10.000 01-10
MBSC 6,5 100.000 01-10
CTIN 13 100.000 01-10
FTELECOM 65 5.000 01-10
QUASUCO 45 50.000 30-09
BIDIPHAR 15 20.000 30-09
BIDIPHAR1 28 10.000 30-09
SCID 12 100.000 29-09
PVSY 4 100.000 29-09
PPHC 21 50.000 29-09
PGBANK 7,5 500.000 29-09
EABANK 7,2 200.000 29-09
TCB 9,2 50.000 29-09
PVCB 4,1 200.000 28-09
LVBANK 7,4 120.000 28-09
TCSC 3 6.000 27-09
Tin mua Giá KL Thời gian
EXIMLAND 4,5 100.000 01-10
PVCB 4,7 100.000 01-10
PPHC 20 50.000 01-10
VCSC 12,2 50.000 01-10
BTLI 8,5 50.000 01-10
BTLI 8,2 100.000 01-10
VCSC 12 20.000 01-10
NCTS 115 1.266.000 01-10
AGPP 70 100.000 01-10
EXIMLAND 4 50.000 01-10
QUASUCO 46 100.000 01-10
BTLI 10 100.000 01-10
PPHC 20 50.000 01-10
BTLI 10 50.000 01-10
PVCB 4,6 200.000 01-10
MSFC 68 200.000 01-10
MSFC 68 200.000 01-10
EABANK 7,4 200.000 01-10
TCB 10 200.000 01-10
PVCB 4,6 100.000 01-10
PVSY 5 100.000 01-10
HABECO 44 50.000 01-10
ABBANK 5,4 100.000 01-10
LVBANK 8 200.000 01-10
TBRESCO 10,5 20.000 01-10
TVSC 11 100.000 01-10
VNPD 8,5 100.000 01-10
LVBANK 8 20.000 01-10
PGBANK 7 20.000 01-10
FPTS 13,5 20.000 01-10
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.948 Số Investor: 236.803
Số quyền mua: 1.948