Tin bán Giá KL Thời gian
DPN 10,8 50.000 19-04
KAD 11 100.000 19-04
ACM 10,3 30.000 19-04
ACM 10,2 100.000 19-04
PPHC 24 20.000 19-04
VTGI 16,2 50.000 19-04
VTGI 16,2 100.000 19-04
THACO 31 50.000 19-04
QHHC 29 30.000 19-04
CTVT 9,5 50.000 19-04
VABANK 3,7 50.000 19-04
VPBANK 9 100.000 19-04
PCC1 30 50.000 19-04
PPHC 25 100.000 19-04
VIETJET 35 12.000 19-04
PPHC 23,5 30.000 19-04
THIBIDI 28 9.000 19-04
APFCO 45 50.000 19-04
NABANK 7,6 300.000 19-04
EABANK 4,8 300.000 19-04
EABANK 4,9 200.000 19-04
SABECO 73,5 13.000 19-04
EABANK 5 100.000 19-04
PCC1 30,5 20.000 19-04
MTS 9 100.000 19-04
DPN 10,8 30.000 19-04
VVFC 10 40.000 19-04
TNIP 14 5.200 19-04
SGBANK 9,5 32.000 19-04
VCBANK 8 30.000 19-04
Tin mua Giá KL Thời gian
VPBANK 9,3 100.000 19-04
ABBANK 5,3 200.000 19-04
BTLI 13 100.000 19-04
MHBANK 10 200.000 19-04
UNICONS 37 50.000 19-04
MSFC 82 100.000 19-04
FPTOL 41 50.000 19-04
FPTS 13,5 100.000 19-04
BTLI 12,2 100.000 19-04
SABECO 76 100.000 19-04
CTVT 10,5 100.000 19-04
FTELECOM 50 20.000 19-04
SABECO 76 100.000 19-04
PPHC 24 100.000 19-04
UNICONS 37 20.000 19-04
SABECO 76 500.000 19-04
QUASUCO 63 100.000 19-04
PVCB 4,6 100.000 19-04
SABECO 76 100.000 19-04
SABECO 76,5 170.000 19-04
PVCB 4,6 100.000 19-04
PCC1 30 50.000 19-04
QUASUCO 63 200.000 19-04
VTGI 16,5 200.000 19-04
VPBANK 9,2 50.000 19-04
SGBANK 9,8 100.000 19-04
TNIP 13,5 30.000 19-04
SGBANK 9,8 100.000 19-04
NABANK 7,5 100.000 19-04
PCC1 30,5 50.000 19-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.978 Số Investor: 237.293
Số quyền mua: 1.948