Tin bán Giá KL Thời gian
PCC1 28,5 50.000 01-07
OCB 5 100.000 01-07
LVBANK 6,7 500.000 01-07
SABECO 70 100.000 01-07
ABBANK 5,1 200.000 01-07
TPBANK 7 10.000 01-07
VPBANK 9,3 300.000 01-07
EXIMLAND 4,6 200.000 30-06
TNIP 18,5 100.000 30-06
THACO 35 20.000 25-06
MTS 8,5 100.000 25-06
EABANK 4,4 100.000 01-07
DGWC 58,5 50.000 01-07
EABANK 5,7 500.000 01-07
MTS 8,5 100.000 30-06
VTEC 34 10.000 30-06
TAHC 7 10.000 30-06
NABANK 7 200.000 30-06
DGWC 60 10.000 30-06
LVBANK 6,8 30.000 25-06
PCC1 32,5 15.000 30-06
PCC1 32 12.000 29-06
FPTS 15,5 3.773.000 29-06
SHEN 1,5 2.000.000 29-06
PCC1 28,5 50.000 29-06
PPHC 20 20.000 29-06
SCBANK 4,1 300.000 29-06
NHABECO 27,5 20.000 28-06
CTVT 11,7 20.000 28-06
SABECO 68 15.000 28-06
Tin mua Giá KL Thời gian
EABANK 5,6 200.000 01-07
VPBANK 9,6 300.000 01-07
PCC1 32 50.000 01-07
VTGI 13 30.000 01-07
THACO 35,5 100.000 01-07
EABANK 5,7 100.000 01-07
VPBANK 9,6 100.000 30-06
EABANK 5,5 100.000 30-06
DGWC 58 30.000 30-06
VTPO 13,5 200.000 30-06
DGWC 59 200.000 30-06
NHABECO 26 100.000 25-06
VPBANK 9,6 100.000 25-06
SGBTB 19 200.000 25-06
QUASUCO 55,5 100.000 25-06
SABECO 77 500.000 25-06
SCSC 14 50.000 25-06
DGWC 56,5 50.000 25-06
QUASUCO 56 50.000 01-07
VIGACO 20 200.000 01-07
HABECO 43,5 50.000 01-07
OCB 5,3 100.000 01-07
ABBANK 5,4 200.000 01-07
EVNF 4 100.000 01-07
VCSC 19,5 100.000 01-07
VPBANK 9,7 50.000 01-07
SCSC 14,5 20.000 01-07
BVBANK 5,5 100.000 01-07
PCC1 28 50.000 01-07
VNPD 10,5 20.000 01-07
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.993 Số Investor: 237.449
Số quyền mua: 1.948