Tin bán Giá KL Thời gian
HDBANK 500 6.500 27-11
CTIN 10,5 50.000 6:53
PVCHN 3 100.000 27-11
PVCKBC 4 100.000 27-11
INVESTCO 3 100.000 27-11
PBMN 15 100.000 27-11
ALTC 8 100.000 27-11
HDBANK 9 100.000 27-11
BMSC 2,5 100.000 27-11
SEABANK 6 100.000 27-11
CTCM 3 100.000 27-11
VINAPLAST 2,5 100.000 27-11
BFIC 3 100.000 27-11
CAVICOB 4 100.000 27-11
BIANFISHCO 3 100.000 27-11
TCSC 3 100.000 27-11
HANAKA 6 100.000 27-11
VTGI 15 100.000 27-11
PETROWACO 4 100.000 27-11
PETROLIMEX 8,5 100.000 27-11
SODANA 5 100.000 27-11
TTB 15,5 100.000 27-11
MBSC 5,5 100.000 27-11
EXIMLAND 3,5 100.000 27-11
THACO 24 100.000 27-11
NTIC 7 100.000 27-11
TEDISOUTH 20 100.000 27-11
PETROLIMEX 9 20.000 27-11
EVNF 4,7 50.000 27-11
TTB 16 30.000 27-11
Tin mua Giá KL Thời gian
VTGI 15 50.000 27-11
EXIMLAND 3,8 50.000 27-11
EXIMLAND 3,8 50.000 27-11
FPTOL 45 20.000 27-11
EABANK 6,2 100.000 27-11
THACO 26 50.000 27-11
EABANK 6,2 100.000 27-11
TCB 10 500.000 27-11
NABANK 5,8 100.000 27-11
VNPD 9,2 100.000 27-11
PPHC 23 50.000 27-11
PPHC 23,2 100.000 27-11
PPHC 23,2 200.000 27-11
VNPD 9 50.000 27-11
ALTC 10,5 50.000 27-11
FPTOL 46 100.000 27-11
NABANK 6 100.000 27-11
VABANK 5 100.000 27-11
NASCO 25 100.000 27-11
PGBANK 7,5 100.000 27-11
BVBANK 6 100.000 27-11
MBSC 7 100.000 27-11
TTB 21 100.000 27-11
PETROLIMEX 11 100.000 27-11
SPT 5 100.000 27-11
PPHC 24 100.000 27-11
TEDISOUTH 24 100.000 27-11
NTIC 11 100.000 27-11
NCTS 85 100.000 27-11
THACO 28 100.000 27-11
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.949 Số Investor: 236.947
Số quyền mua: 1.948