Tin bán Giá KL Thời gian
BFIC 3 100.000 26-07
PVFCI 3 100.000 26-07
CAVICOB 4 100.000 26-07
TVSC 7 100.000 26-07
HANAKA 5 100.000 26-07
NNIG 7 100.000 26-07
CTIN 10 100.000 26-07
PVFI 4 100.000 26-07
BIANFISHCO 5 100.000 26-07
MSBANK 4,5 100.000 26-07
BVBANK 5 100.000 26-07
PETROWACO 5 100.000 26-07
EXIMLAND 4 100.000 26-07
SDFC 6 100.000 26-07
TCSC 4 100.000 26-07
BLIC 7 100.000 26-07
PBMN 17 100.000 26-07
PVCB 4,3 1.500.000 26-07
THIBIDI 22 11.000 26-07
BLIC 7,5 10.000 26-07
THACO 13 300.000 26-07
NABANK 5,2 100.000 26-07
PVCB 4,3 500.000 26-07
CADIVI 29 20.000 26-07
PVCB 4,3 200.000 26-07
PVCB 4,2 100.000 26-07
QP26 14 10.000 26-07
VTGI 12,8 20.000 26-07
OJBANK 5,5 12.000 26-07
PVCB 4,3 100.000 26-07
Tin mua Giá KL Thời gian
BDFC 21,5 500.000 26-07
BLIC 8 200.000 26-07
LVBANK 8 300.000 26-07
ABBANK 5,5 200.000 26-07
VTEC 26 50.000 26-07
SABECO 70 500.000 26-07
MSFC 66 500.000 26-07
AGPP 69 500.000 26-07
OCB 6,2 200.000 26-07
PETROLIMEX 9 200.000 26-07
THACO 13 500.000 26-07
SABECO 70 500.000 26-07
BLIC 8 100.000 26-07
MLIG 2,5 20.000 26-07
VMGC 26 50.000 26-07
LVBANK 8 500.000 26-07
CADIVI 30 500.000 26-07
NABANK 5,5 200.000 26-07
LVBANK 8 500.000 26-07
ABBANK 5,5 500.000 26-07
HABECO 44,5 500.000 26-07
NCTS 125 50.000 26-07
SABECO 70,5 100.000 26-07
BIANFISHCO 5 100.000 26-07
MSBANK 5 100.000 26-07
ARTEXPORT 40 100.000 26-07
FTELECOM 50 100.000 26-07
FPTS 13 100.000 26-07
BVBANK 6 200.000 26-07
MINC 10 100.000 26-07
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.948 Số Investor: 236.632
Số quyền mua: 1.948