Tin bán Giá KL Thời gian
THACO 43 5.000 03-09
VTGI 13 50.000 03-09
CIE4 15 3.500.000 03-09
VTGI 13 100.000 03-09
VINATEXHCM 13,5 100.000 12:35
CTIN 9 100.000 03-09
EVNF 4,5 100.000 03-09
AVGC 62 10.000 03-09
QUASUCO 68 20.000 03-09
LVBANK 5,9 100.000 03-09
SCSC 17 10.000 03-09
THACO 42 6.000 03-09
THACO 44 10.000 03-09
MSRC 20 20.000 03-09
VPBANK 9,5 50.000 03-09
PVCB 4,5 50.000 03-09
VCBANK 6 50.000 02-09
MSRC 50 60.000 12:45
PCC1 17,7 20.000 02-09
NABANK 7 100.000 02-09
AVGC 62 3.000.000 01-09
VTEX 12,5 30.000 01-09
MSRC 80 60.000 31-08
PETROLIMEX 10 4.600 31-08
MSBANK 3,5 8.000 31-08
THACO 43 10.000 31-08
MSFC 75 50.000 31-08
TPBANK 5 100.000 30-08
VTGI 13 30.000 30-08
LVBANK 5,9 50.000 30-08
Tin mua Giá KL Thời gian
SABECO 79 50.000 03-09
SCSC 17 50.000 03-09
SABECO 79 100.000 03-09
SABECO 79 200.000 03-09
QUASUCO 69 30.000 03-09
SGBANK 9,2 50.000 03-09
THACO 51,5 20.000 01-09
CTIN 10 100.000 03-09
AVGC 62 100.000 03-09
CTVT 12 100.000 03-09
HABECO 42,5 20.000 03-09
NABANK 7 100.000 03-09
HABECO 42,5 15.000 03-09
HACHIBA 22 100.000 03-09
VPBANK 10,5 100.000 02-09
THACO 52 100.000 02-09
AVGC 63 100.000 02-09
FTELECOM 47 50.000 02-09
LVBANK 6,5 100.000 02-09
MSBANK 4,2 100.000 02-09
TPBANK 8 100.000 02-09
SCBANK 4,8 100.000 02-09
FPTS 15,5 100.000 02-09
VCBANK 7,5 100.000 02-09
VTPO 18,5 50.000 03-09
HACHIBA 21 50.000 02-09
HACHIBA 21 200.000 02-09
SCSC 17 30.000 02-09
SCBANK 4,2 200.000 02-09
FPTOL 43 20.000 01-09
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.996 Số Investor: 237.598
Số quyền mua: 1.948