Tin bán Giá KL Thời gian
ABBANK 5 200.000 21-10
EABANK 6,8 100.000 21-10
EVNLSG 10 19.500 21-10
NCTS 3.000 88.000 21-10
ABBANK 5,1 100.000 21-10
PVCB 4,6 100.000 21-10
NHABECO 27 29.000 21-10
TBG 15 20.000 0:13
BDFC 23 100.000 21-10
CTIN 12 100.000 21-10
PVFI 2 100.000 21-10
TPBANK 4,8 100.000 21-10
QUASUCO 49 20.000 21-10
MLIG 2,5 50.000 21-10
HCFC 12,5 50.000 21-10
OCSI 10,8 200.000 21-10
PPHC 21,5 30.000 21-10
EVNF 5 15.000 21-10
ABBANK 5,1 50.000 21-10
CADIVI 40 100.000 21-10
PHARBACO 15 10.000 21-10
MSFC 65 200.000 21-10
PVMC 3,8 100.000 20-10
SABECO 69,5 5.000 20-10
EABANK 7 200.000 19-10
ALTC 10,5 50.000 19-10
TCB 9,3 200.000 19-10
PPHC 21 50.000 19-10
NCTS 75 25.000 19-10
VNTT 11 10.000 18-10
Tin mua Giá KL Thời gian
THACO 19 200.000 21-10
PPHC 20,5 100.000 21-10
PVSY 6 100.000 21-10
CTCM 3 100.000 21-10
MLIG 3 100.000 21-10
ALTC 11,6 50.000 21-10
LVBANK 7,8 200.000 21-10
TCB 9,3 100.000 21-10
QUASUCO 48 100.000 21-10
AGPP 71 100.000 21-10
ALTC 11,5 100.000 21-10
VNPD 8,5 100.000 21-10
QUASUCO 48 100.000 21-10
MSFC 68 100.000 21-10
MSFC 68 100.000 21-10
TVSC 10 200.000 21-10
OCB 5,5 200.000 21-10
SEABANK 8 100.000 21-10
PVSY 6,5 200.000 21-10
HCFC 14 100.000 21-10
HLBECO 30 100.000 21-10
FPTS 14 100.000 21-10
SGBANK 6 100.000 21-10
TVSC 11 100.000 21-10
ALTC 12 200.000 21-10
VNPD 9 100.000 21-10
OCB 5,5 200.000 21-10
EABANK 7 200.000 21-10
SGBANK 5,4 300.000 21-10
FPTS 14 50.000 21-10
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.949 Số Investor: 236.859
Số quyền mua: 1.948