Tin bán Giá KL Thời gian
SVNH 23 50.000 8:20
SCSC 36 4.000 31-05
THIBIDI 50 47.500 31-05
PCC1 45,5 50.000 31-05
THACO 101 30.000 31-05
ACV 21,8 100.000 31-05
PCC1 45 50.000 31-05
PCC1 44,5 30.000 31-05
SCSC 35 500.000 31-05
PCC1 45,7 30.000 31-05
THIBIDI 47,5 20.000 31-05
VTPO 25 10.000 8:20
VPBANK 7,6 50.000 31-05
PCC1 44,5 10.000 31-05
EVNF 4,1 20.000 31-05
THIBIDI 47,5 50.000 31-05
DTMG 20 50.000 31-05
TMPC 10 50.000 31-05
VTGI 8,5 50.000 31-05
FAHASA 15 20.000 31-05
MASECO 22 20.000 31-05
KLBANK 50 6.000 31-05
MSFC 76 20.000 31-05
THIBIDI 47,3 20.000 31-05
PCC1 45 20.000 31-05
CTVT 13,8 20.000 31-05
PCC1 45 30.000 31-05
PCC1 43 20.000 30-05
PVCB 3,9 50.000 30-05
VCSC 41,5 20.000 30-05
Tin mua Giá KL Thời gian
SVNH 18 50.000 10:0
QUASUCO 83 50.000 9:8
VTPO 24 20.000 9:3
ALSC 16 50.000 8:56
SCSC 36 100.000 8:53
EABANK 5 100.000 31-05
QUASUCO 83 100.000 31-05
CTVT 13,6 20.000 31-05
PCC1 45 100.000 31-05
QUASUCO 85 100.000 31-05
QUASUCO 83 50.000 31-05
FPTOL 44 50.000 31-05
FTELECOM 47 20.000 31-05
CTVT 13,6 50.000 31-05
CTVT 13,6 20.000 31-05
FTELECOM 47 20.000 31-05
THIBIDI 47,5 100.000 31-05
VTPO 24 10.000 31-05
THACO 86 20.000 31-05
ACV 22,2 200.000 31-05
EABANK 4,6 100.000 31-05
CTVT 13,5 100.000 31-05
VCSC 43 100.000 31-05
THACO 86 30.000 31-05
THACO 86 20.000 31-05
THACO 86 50.000 31-05
ACV 22 100.000 31-05
THACO 86 50.000 31-05
VCSC 43 100.000 31-05
CTVT 13,8 50.000 31-05
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 2.019 Số Investor: 238.176
Số quyền mua: 1.948