Tin bán Giá KL Thời gian
EABANK 3,8 100.000 22-05
PCC1 27 30.000 22-05
KAD 10,5 30.000 22-05
EABANK 3,8 100.000 22-05
QUASUCO 52,5 50.000 22-05
NABANK 7,5 100.000 22-05
EABANK 3,7 100.000 22-05
EABANK 3,7 300.000 22-05
CTVT 11,8 100.000 22-05
PTC 11,5 20.000 22-05
EVNF 5 50.000 8:47
KAD 10,5 20.000 8:14
PVCB 5,1 900.000 8:13
PTC 11,5 100.000 1:28
VTGI 15 30.000 22-05
SEABANK 6 100.000 22-05
LVBANK 6,8 100.000 22-05
BTLI 11,7 30.000 22-05
NABANK 7,2 100.000 22-05
CTVT 11 55.000 22-05
QHHC 27 8.000 22-05
EVNF 5 200.000 22-05
DPN 10,5 50.000 22-05
OCB 5,1 50.000 22-05
BDFC 30 50.000 22-05
OCB 5 100.000 22-05
EVNF 4,8 50.000 22-05
PCC1 27,5 20.000 22-05
PCC1 27,3 30.000 22-05
CTVT 11,2 50.000 22-05
Tin mua Giá KL Thời gian
PVCB 5,3 200.000 8:1
VTPO 12,5 20.000 7:24
PVCB 5,2 200.000 22-05
PCC1 29 50.000 22-05
PVCB 5,2 200.000 22-05
EVNF 5,5 50.000 22-05
VTPO 12,1 100.000 22-05
EXIMLAND 4,5 100.000 22-05
CTVT 12 100.000 22-05
NABANK 7,6 100.000 22-05
PVCB 5 100.000 22-05
VNAI 8,5 100.000 22-05
PVCB 5,3 300.000 22-05
VPBANK 9,6 1.000.000 22-05
TCB 9,5 100.000 22-05
VPBANK 9,6 300.000 22-05
TPBANK 6,2 300.000 22-05
BDFC 31 100.000 22-05
TPBANK 6 100.000 22-05
ABBANK 5,3 200.000 22-05
PTC 12,5 50.000 22-05
SABECO 75 100.000 22-05
NABANK 7,6 50.000 22-05
SABECO 77 100.000 22-05
TPBANK 6 200.000 22-05
VPBANK 8,5 100.000 22-05
VTPO 12 50.000 22-05
EVNF 5,5 100.000 22-05
BDFC 30 100.000 22-05
VNPD 10,5 30.000 22-05
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.982 Số Investor: 237.352
Số quyền mua: 1.948