Tin bán Giá KL Thời gian
PGBANK 13 30.000 27-11
ABBANK 4,3 100.000 27-11
PVCB 4,3 100.000 27-11
PVSY 4,2 20.000 27-11
CTVT 10,7 50.000 27-11
FTELECOM 44 10.000 27-11
PVCB 4,3 200.000 27-11
ABBANK 4,3 50.000 27-11
THACO 51 5.000 27-11
LVBANK 4,8 100.000 27-11
VTGI 10 50.000 27-11
VTGI 10 50.000 27-11
MSBANK 4 100.000 27-11
PGBANK 14 50.000 27-11
MCMI 32 30.000 27-11
VTGI 9,7 10.000 27-11
NHABECO 31,5 10.000 27-11
MSBANK 3,4 50.000 27-11
PVCB 4,3 300.000 26-11
VPBANK 9,1 20.000 26-11
LVBANK 5,2 30.000 26-11
VTGI 9,8 20.000 23-11
LVBANK 5,4 100.000 23-11
ABBANK 4,3 50.000 23-11
THACO 49 10.000 22-11
ABBANK 4,3 50.000 19-11
PVSY 4,1 15.000 19-11
VTGI 10 5.000 19-11
VPBANK 9,2 50.000 18-11
PGBANK 14 120.000 17-11
Tin mua Giá KL Thời gian
TCB 9,6 100.000 27-11
FPTS 12,5 100.000 27-11
SABECO 84 100.000 27-11
MSFC 75 100.000 27-11
OCB 5,5 200.000 27-11
ABBANK 4,6 200.000 27-11
VTEC 36,5 20.000 27-11
THIBIDI 28 30.000 27-11
FTELECOM 49 10.000 27-11
CTVT 10,6 100.000 27-11
VCSC 32,5 100.000 27-11
VCSC 31,5 30.000 27-11
THIBIDI 28 20.000 27-11
QUASUCO 71,5 50.000 27-11
VCSC 31,5 200.000 27-11
VINATEXHCM 12,5 100.000 27-11
VTEC 39 50.000 27-11
VCSC 32 100.000 27-11
CTVT 10,6 50.000 27-11
THIBIDI 28 50.000 27-11
FTELECOM 49 20.000 27-11
QUASUCO 71,5 100.000 27-11
VCSC 32 50.000 27-11
VTEC 39 50.000 27-11
ABBANK 4,6 100.000 27-11
PETROLIMEX 7 100.000 27-11
VINATEXHCM 12 50.000 27-11
QUASUCO 71,5 30.000 27-11
VTEC 39 50.000 27-11
THACO 49 20.000 26-11
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 2.000 Số Investor: 237.778
Số quyền mua: 1.948