Tin bán Giá KL Thời gian
VCSC 26 30.000 13-10
PCC1 23 50.000 13-10
PVSY 6 10.000 13-10
PVCB 4,3 30.000 13-10
MSFC 74 20.000 13-10
CIE4 15 3.500.000 13-10
EVNF 4,8 50.000 13-10
BVBANK 5 10.000 13-10
PVCB 4,5 50.000 13-10
MCMI 36 50.000 13-10
PCC1 23 50.000 13-10
APFCO 60 10.000 12-10
PPHC 19 30.000 07-10
VCSC 26,5 20.000 07-10
SABECO 78 30.000 07-10
VNPD 11,5 11.250.000 13-10
BIDIPHAR 30 13.000 13-10
EVNF 11 3.800.000 12-10
PVCB 5 1.500 12-10
VTGI 15 3.000 12-10
AGPP 60 200.000 12-10
TFC 35 5.000 06-10
PVCB 4 10.000 06-10
ABBANK 4 50.000 06-10
BVBANK 4 50.000 06-10
PCC1 27 50.000 06-10
MBSC 7 7.000 05-10
BIDIPHAR 24 30.000 05-10
LAMAIDICO 10,5 8.000.000 05-10
HVN 20 50.000 05-10
Tin mua Giá KL Thời gian
QUASUCO 71 100.000 13-10
QUASUCO 70,5 50.000 13-10
QUASUCO 70,5 50.000 13-10
VCSC 26 50.000 13-10
VCSC 26 50.000 13-10
QUASUCO 71 200.000 07-10
VCSC 26 50.000 07-10
BIDIPHAR 23 30.000 07-10
VNPD 11,5 50.000 13-10
QHHC 25 20.000 13-10
TBRESCO 10,5 20.000 13-10
NHABECO 28,5 50.000 13-10
PVCB 4,7 500.000 13-10
TPBANK 8 500.000 13-10
PGBANK 14 500.000 13-10
VPBANK 11 100.000 13-10
TPBANK 8 200.000 13-10
PVCB 4,7 500.000 13-10
TCB 9,8 100.000 13-10
VPBANK 11 200.000 13-10
PGBANK 14 100.000 13-10
PVCB 5 100.000 13-10
VNPD 11,5 100.000 13-10
VCSC 27 100.000 13-10
LVBANK 7 100.000 13-10
FPTS 13 100.000 13-10
TPBANK 8 100.000 13-10
SGBANK 10 100.000 13-10
VPBANK 11 200.000 13-10
VTGI 10 10.000 13-10
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.997 Số Investor: 237.680
Số quyền mua: 1.948