Tin bán Giá KL Thời gian
PPHC 17,8 10.000 07-02
VTGI 8,1 20.000 07-02
LVBANK 4,9 20.000 07-02
THIBIDI 31,5 10.000 07-02
SABECO 81 7.000 07-02
THACO 59 10.000 07-02
VCSC 33,5 14.000 04-02
CHIPSANG 7 20.000 03-02
PTCM 12 20.000 03-02
PETEC 10 20.000 03-02
MSBANK 3 100.000 03-02
THIBIDI 30 10.000 03-02
VINATEXHCM 12 50.000 03-02
SCSC 22 20.000 03-02
ACV 16 60.000 03-02
VTGI 8 35.000 03-02
SGBANK 7 50.000 03-02
SABECO 81 10.000 03-02
VCSC 27,5 100.000 02-02
VPBANK 9 50.000 02-02
CTVT 12,2 50.000 01-02
VCSC 27,5 50.000 01-02
PCC1 27,5 20.000 01-02
PCC1 27,5 30.000 01-02
ICAP 25 10.000 01-02
VCSC 27,3 20.000 31-01
THACO 56 10.000 31-01
TPBANK 7,5 20.000 31-01
CIC8 2 50.000 28-01
BHVA 12 50.000 28-01
Tin mua Giá KL Thời gian
PCC1 28 30.000 07-02
VITI 30 20.000 07-02
PCC1 28 50.000 07-02
PVCB 4,3 200.000 07-02
THIBIDI 30,5 30.000 07-02
SCSC 22 20.000 07-02
PPHC 17,5 20.000 07-02
LVBANK 4,8 30.000 07-02
QUASUCO 78 10.000.000 04-02
VITI 30 30.000 04-02
PETROLIMEX 9,5 20.000 04-02
BTLI 12,2 100.000 03-02
EXIMLAND 2 20.000 03-02
CHIPSANG 2 20.000 03-02
SABECO 85,5 200.000 03-02
PCC1 28 60.000 03-02
BTLI 12 50.000 03-02
PGBANK 12,6 50.000 03-02
TCB 10,7 50.000 03-02
VPBANK 10,6 50.000 03-02
VITI 30 20.000 03-02
VTEC 44 30.000 03-02
VITI 30 50.000 03-02
VTEC 42 20.000 02-02
CTVT 12,5 50.000 02-02
PVCB 4,3 50.000 02-02
PCC1 28 50.000 02-02
PVCB 4,3 200.000 02-02
PCC1 27,5 30.000 02-02
THACO 57,5 30.000 02-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 2.010 Số Investor: 237.903
Số quyền mua: 1.948