Tin bán Giá KL Thời gian
TVSC 10 50.000 22:4
TPBANK 5 100.000 19:10
PPHC 20 17.000 15:56
TVSC 8 20.000 14:11
SGBANK 5,5 50.000 12:12
MPPC 20 20.000 11:26
VAFCO 21,5 50.000 10:56
VNPD 11 1.000.000 10:50
BHVA 5,5 100.000 8:30
MCMI 42,5 100.000 7:40
VNPD 6 15.000 7:24
EVNF 5,3 12.000 7:6
SABECO 72 20.000 01-09
HABECO 42 10.000 01-09
VAFCO 21,5 100.000 01-09
EABANK 8,5 50.000 01-09
SIDC 5 20.000 31-08
EABANK 7,3 50.000 31-08
SABECO 71,5 30.000 31-08
TTPC 4,3 400.000 31-08
PGBANK 7,5 600.000 31-08
PVCB 4,2 100.000 31-08
MHBS 2.000 20.000 31-08
SGBANK 5,5 50.000 30-08
ABBANK 5,1 100.000 30-08
NABANK 5,2 100.000 30-08
VABANK 4,2 200.000 28-08
EABANK 8 30.000 28-08
BDFC 23 30.000 28-08
SEABANK 8 4.000.000 28-08
Tin mua Giá KL Thời gian
TVSC 9,5 100.000 17:25
VTEC 30 100.000 16:25
VTEC 30 200.000 15:33
LVBANK 7,8 200.000 12:43
TCB 9,5 200.000 12:38
VTGI 13,2 200.000 12:36
VTEC 28 20.000 12:18
VTGI 13,2 100.000 12:9
TVSC 9 100.000 12:5
PVCB 4,3 200.000 11:50
TDHC 30 200.000 10:17
MSFC 67,5 500.000 10:14
SGBANK 5,6 10.000 9:52
LVBANK 8,7 10.000 9:49
VTGI 13,5 20.000 22:55
PETROLIMEX 8,5 20.000 22:52
VTEC 30,5 30.000 22:29
BDFC 23,5 50.000 22:24
EXIMLAND 4,2 20.000 21:28
VNPD 7,2 20.000 20:32
MBSC 5 100.000 20:26
GELEX 10,5 50.000 20:24
TDHC 31 20.000 20:21
VNPD 7,2 100.000 19:13
TVSC 9,8 100.000 19:8
GELEX 10,5 200.000 16:19
MSFC 68,2 300.000 16:4
TCB 10,1 100.000 14:53
TVSC 9,6 100.000 14:16
VTEC 30,5 20.000 13:57
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.948 Số Investor: 236.723
Số quyền mua: 1.948