tuan167
Investor  kim cương
Số điện thoại: 0988709088 Email: tuan167@yahoo.com
Ngày tham gia: 26/01/2007 Tài khoản: 740.000  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
MSFC 74 100.000 12:10
QUASUCO 58,5 50.000 12:10
NABANK 6 100.000 12:11
SABECO 68,5 100.000 12:11
CTVT 8 100.000 12:12
PGBANK 9,4 100.000 12:13
VTGI 12,7 100.000 12:13
MBSC 6 200.000 18-04
PGBANK 8,5 100.000 13-04
TPBANK 5 50.000 13-04
VTGI 10,6 100.000 13-04
EVNF 4,5 30.000 08-04
MBSC 5 100.000 07-04
NASCO 26 50.000 07-04
VAFCO 20 50.000 07-04
VTCC 45 50.000 07-04
QUASUCO 59 50.000 16-04
KSG 12 500.000 03-04
TDHC 28,5 2.000.000 29-03
NCTS 91 10.000 29-03
NCSC 45 50.000 29-03
HAPOCO 16,5 100.000 24-03
PVCB 5,3 100.000 24-03
BDFC 16,5 100.000 20-03
VAFCO 20 50.000 01-04
PBMN 17 100.000 20-03
PNBANK 10,5 100.000 19-03
FPTS 12,6 10.000 17-03
KLTC 25 30.000 11-03
HABECO 41 10.000 10-03
CTVT 8 50.000 10-03
PNBANK 9 50.000 06-03
VIBANK 11 50.000 06-03
ABBANK 6,2 100.000 05-03
EXIMLAND 4,7 50.000 03-03
FPTOL 45 20.000 03-03
FPTS 12,6 10.000 10-03
LVBANK 7,5 50.000 02-03
PVCB 4 100.000 02-03
VTCC 45 10.000 01-04
ABBANK 6,1 100.000 26-02
EABANK 9 100.000 25-02
FPTS 12,5 10.000 25-02
AGPP 62 50.000 23-02
HABECO 37 10.000 23-02
BVBANK 5,5 50.000 19-02
VTPO 9 100.000 18-02
SABECO 65 50.000 17-02
MCMI 47 50.000 17-02
NASCO 25 30.000 01-04
DVHP 3,5 100.000 12-02
SHGC 20 100.000 12-02
VTEC 23,5 50.000 12-02
TCB 10,2 50.000 12-02
VTCC 39 10.000 12-02
VIBANK 12 50.000 12-02
PNBANK 7,8 50.000 12-02
PNBANK 7 100.000 26-01
SCSC 11 50.000 26-01
NCTS 91 5.000 26-01
PVCB 4,2 100.000 19-01
VPBANK 8,5 100.000 14-01
ABBANK 5,5 20.000 10-01
VIBANK 11,5 50.000 10-01
FTELECOM 35 30.000 10-01
SABECO 68 800.000 10-01
FPTS 12,5 50.000 10-01
NCTS 90 5.000 06-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
MSBANK 5,5 50.000 12:10
OJBANK 5,5 20.000 12:10
BVBANK 5,6 12.000 10-04
TLMW 10 120.000 20-03
VPBANK 8,7 5.000 17-03
CTVT 7 35.000 26-02
MSBANK 6 30.000 12-2013
TPBANK 4 100.000 12-2013
NIFERCO 45 10.000 12-2013
BVBANK 6 100.000 11-2013
HABECO 40 8.000 11-2013
AGPP 56 20.000 10-2013
OJBANK 5,5 20.000 17-04
TCB 9,3 50.000 10-2013
MSBANK 5,7 100.000 08-2013
PETROLIMEX 8,8 10.000 07-2013
SGBANK 6 1.500.000 06-2013
TCB 9,3 500.000 06-2013
NCSC 45 30.000 05-2013
FPTS 12,5 50.000 05-2013
QUASUCO 51 50.000 05-2013
QUASUCO 49 100.000 05-2013
VPBANK 8 100.000 04-2013
TCB 9,7 50.000 06-2013
MSBANK 6,3 50.000 04-2013
TPBANK 5 100.000 04-2013
CTIN 14 50.000 04-2013
DBPC 30 50.000 04-2013
SGBTB 18,5 100.000 04-2013
QUASUCO 66 50.000 04-2013
TRAFUCO 15 10.000 03-2013
NASCO 21 20.000 03-2013
VPBANK 7,5 50.000 03-2013
MSBANK 6 300.000 03-2013
NCTS 63 10.000 03-2013
PBMN 11 20.000 03-2013
TCB 10,3 500.000 03-2013
NABANK 5 50.000 03-2013
LVBANK 7,1 500.000 03-2013
FPTOL 45 20.000 02-2013
FPTS 11,8 50.000 02-2013
VPBANK 7,7 100.000 03-2013
SGBTB 21,5 50.000 02-2013
TPBANK 5 50.000 01-2013
BVBANK 5 50.000 01-2013
CADIVI 20 700.000 01-2013
MBSC 3,2 100.000 12-2012
PGBANK 7 20.000 12-2012
VCSC 9,5 50.000 08-2012
VCBANK 8,5 50.000 08-2012
CIC8 4 15.000 08-2012
SPT 6 500.000 08-2012
MINC 7,5 500.000 08-2012
ALTC 9 500.000 08-2012
TTPC 7 500.000 08-2012
SABECO 52 20.000 08-2012
VTCC 37 10.000 08-2012
THACO 16 50.000 08-2012
CTEF 16,5 50.000 08-2012
VTEC 16,5 50.000 08-2012
NHABECO 13 50.000 08-2012
DGCS 10 50.000 08-2012
SVIC 10 50.000 08-2012
CTVT 5 50.000 08-2012
EXIMLAND 5,5 50.000 08-2012
ABBANK 6,8 500.000 08-2012
MSFC 65 10.000 08-2012
EABANK 9,5 500.000 08-2012
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP