TIN BÁN Giá KL Thời gian
Không có tin đăng
TIN MUA Giá KL Thời gian
HABECO 42 10.000 24-01
HABECO 44,8 50.000 23-01
HABECO 44,8 50.000 10-01
HABECO 42 10.000 10-01
HABECO 42 150.000 05-01
HABECO 42 20.000 04-01
HABECO 42 30.000 03-01
HABECO 44,8 50.000 02-01
HABECO 42 20.000 12-2015
HABECO 42 30.000 12-2015
HABECO 42 20.000 12-2015
HABECO 42 30.000 12-2015
HABECO 44,8 50.000 12-2015
HABECO 42 50.000 12-2015
HABECO 45 50.000 11-2015
HABECO 45 50.000 11-2015
HABECO 44,6 50.000 11-2015
HABECO 45 100.000 11-2015
HABECO 44,8 50.000 11-2015
HABECO 44 50.000 11-2015
HABECO 44,8 100.000 11-2015
HABECO 44,8 50.000 11-2015
HABECO 44 30.000 11-2015
HABECO 44 30.000 10-2015
HABECO 44 50.000 10-2015
HABECO 46 50.000 10-2015
HABECO 43 50.000 10-2015
HABECO 43 50.000 10-2015
HABECO 43 100.000 10-2015
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP