TIN BÁN Giá KL Thời gian
PVSY 4,2 20.000 25-11
VTGI 9,7 10.000 9:22
NHABECO 31,5 10.000 8:55
MSBANK 3,4 50.000 8:42
PVCB 4,3 300.000 25-11
VPBANK 9,1 20.000 25-11
LVBANK 5,2 30.000 25-11
FTELECOM 44 10.000 25-11
PVCB 4,3 200.000 25-11
ABBANK 4,3 50.000 25-11
THACO 51 5.000 25-11
LVBANK 4,8 100.000 25-11
VTGI 10 50.000 25-11
VTGI 10 50.000 25-11
MSBANK 4 100.000 25-11
PGBANK 14 120.000 25-11
MCMI 32 30.000 25-11
VTGI 9,8 20.000 23-11
LVBANK 5,4 100.000 23-11
ABBANK 4,3 50.000 23-11
THACO 49 10.000 22-11
ABBANK 4,3 50.000 19-11
PVSY 4,1 15.000 19-11
VTGI 10 5.000 19-11
VPBANK 9,2 50.000 18-11
PGBANK 14 120.000 17-11
ABBANK 4,3 100.000 17-11
CTVT 10 50.000 16-11
PVSY 5 50.000 16-11
MSFC 73 20.000 16-11
VTGI 10 50.000 16-11
THACO 47 20.000 12-11
BIDIPHAR 27 10.000 12-11
THACO 50 10.000 12-11
MCMI 32 50.000 11-11
LVBANK 4,8 100.000 10-11
EXIMLAND 3 100.000 10-11
ABBANK 3,8 100.000 10-11
LVBANK 5,7 200.000 10-11
THACO 47 20.000 10-11
VTGI 10 3.000 10-11
VTGI 10 50.000 08-11
ABBANK 4,5 12.082 06-11
VTGI 10 20.000 06-11
EVNF 4,5 15.000 06-11
TNIP 18 16.500 05-11
SGBANK 7 50.000 04-11
FPTS 11 2.000 03-11
PCC1 23 50.000 03-11
VTEX 13,5 50.000 03-11
THACO 47 10.000 02-11
SABECO 78 10.000 02-11
SABECO 80 3.000 02-11
THACO 47 10.000 02-11
LVBANK 5,7 200.000 01-11
VPBANK 9,2 300.000 01-11
ICAP 40 1.747.000 30-10
THACO 47 5.000 29-10
VTGI 10 50.000 29-10
VTGI 10 50.000 29-10
LVBANK 5,5 100.000 29-10
SABECO 79 20.000 29-10
VPBANK 9,3 1.000 28-10
FTELECOM 42 5.000 28-10
MSFC 73 50.000 27-10
VPBANK 9,2 200.000 27-10
TCB 9,2 100.000 27-10
THACO 40 10.000 27-10
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
ABBANK 4,6 100.000 11:6
QUASUCO 71,5 30.000 8:34
THACO 49 20.000 25-11
NCSC 48 15.000 25-11
SABECO 84 500.000 25-11
SABECO 500 84.000 25-11
VCSC 32 50.000 25-11
TCB 9,6 100.000 25-11
FPTS 12,5 100.000 25-11
SABECO 84 100.000 25-11
MSFC 75 100.000 25-11
OCB 5,5 200.000 25-11
ABBANK 4,6 200.000 25-11
SABECO 84 500.000 25-11
VTEC 36,5 20.000 25-11
THIBIDI 28 30.000 25-11
FTELECOM 49 10.000 25-11
CTVT 10,6 100.000 25-11
VCSC 32,5 100.000 25-11
THACO 49 30.000 25-11
VCSC 31,5 30.000 25-11
THIBIDI 28 20.000 25-11
QUASUCO 71,5 50.000 25-11
VCSC 31,5 200.000 25-11
CTVT 10,5 100.000 25-11
HABECO 45 50.000 25-11
TCB 9,5 200.000 25-11
SABECO 83 100.000 25-11
VTEC 39 50.000 25-11
VCSC 32 100.000 25-11
FTELECOM 49 20.000 25-11
THIBIDI 28 50.000 25-11
FTELECOM 49 20.000 25-11
QUASUCO 71,5 100.000 25-11
VCSC 32 50.000 25-11
VTEC 39 50.000 25-11
PETROLIMEX 7 100.000 25-11
VINATEXHCM 12 50.000 25-11
OCB 5,5 100.000 25-11
VTEC 39 50.000 25-11
CTVT 10,5 100.000 25-11
VTPO 14,5 60.000 9:21
THACO 50 80.000 9:20
PVCB 4,3 100.000 9:20
NCSC 48,5 50.000 9:19
VPBANK 9 30.000 8:47
ABBANK 5,5 100.000 25-11
SGBANK 10 100.000 25-11
VPBANK 11 100.000 25-11
TCB 11 100.000 25-11
VTGI 9,5 30.000 25-11
NCSC 48 100.000 25-11
PETROLIMEX 10,5 100.000 25-11
VSAC 10 50.000 25-11
VNPD 12,5 100.000 25-11
FPTS 13 100.000 25-11
PCC1 25 100.000 25-11
PVCB 6,5 100.000 25-11
VCSC 33 100.000 25-11
QUASUCO 72 50.000 25-11
TCB 9,7 100.000 25-11
TNIP 13 20.000 25-11
VTPO 12 30.000 25-11
RCJC 13 100.000 25-11
VTPO 14 20.000 25-11
CTVT 10,7 80.000 25-11
SABECO 85 500.000 25-11
FTELECOM 49 30.000 25-11
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP