TIN BÁN Giá KL Thời gian
MTS 8,8 100.000 15:9
VCBANK 6,8 30.000 13:3
SCBANK 4 50.000 10:30
SGBANK 10,2 100.000 10:19
EABANK 3,9 300.000 10:15
KLBANK 8,2 800.000 10:8
SGBANK 10,2 50.000 12:58
EABANK 3,9 300.000 12:18
PGBANK 13 50.000 12:16
PVCB 5 100.000 12:0
MTS 8,8 100.000 11:58
VTEX 12 20.000 11:54
KAD 10,8 100.000 11:49
DPN 10,5 30.000 11:47
ACM 11 50.000 11:43
PCC1 29,5 50.000 11:38
PPHC 21,5 20.000 02-05
EABANK 3,5 100.000 17:21
NASCO 22 15.000 17:20
TNIP 10,5 25.000 17:19
VTGI 14,5 25.000 17:17
PPHC 26 35.000 17:14
EABANK 3,6 50.000 17:13
KLBANK 6,5 100.000 17:11
VCBANK 6,5 55.000 17:6
SABECO 71 25.000 17:5
VPBANK 8,9 50.000 17:3
ABBANK 4,5 100.000 17:2
VIBANK 10 100.000 17:2
MHBANK 10,8 50.000 17:1
EVNF 3,5 100.000 16:59
VNAI 7,5 20.000 16:59
PVCB 4 100.000 16:57
HABECO 38 10.000 16:56
HIPC 16 20.000 16:54
PNBANK 9 50.000 16:52
SGBANK 10 50.000 16:51
PTCE 3 10.000 16:50
EABANK 4 200.000 02-05
CTVT 11,2 100.000 01-05
PCC1 30 50.000 01-05
ACM 11 50.000 01-05
MTS 9 20.000 30-04
CTVT 11,3 100.000 30-04
QUASUCO 53 30.000 30-04
HIPC 20 10.000 30-04
DPN 10,5 50.000 29-04
PPHC 24 50.000 29-04
VPBANK 9,3 1.000.000 29-04
KAD 10,5 10.000 29-04
THACO 31 20.000 28-04
UNICONS 45 16.000 28-04
PPHC 22 30.000 27-04
PCC1 29 1.000 27-04
NABANK 11 19.000.000 27-04
HESC 12 2.800 26-04
EXIMLAND 4 10.000 26-04
FAHASA 15 20.000 26-04
VCBANK 7,5 26.000 26-04
SGBANK 11,5 10.000 25-04
VABANK 3,7 50.000 24-04
NABANK 8,1 50.000 24-04
PPHC 25 100.000 23-04
VTGI 16,2 50.000 23-04
APFCO 43 30.000 23-04
SGBANK 9,5 1.550.000 22-04
NABANK 7,6 300.000 22-04
EABANK 4,8 300.000 22-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
VCBANK 7 30.000 13:4
SGBANK 10,7 100.000 12:56
VCBANK 7 100.000 12:39
SABECO 77 500.000 10:25
PVCB 4,6 100.000 9:29
BDFC 28 50.000 13:45
ABBANK 5,3 100.000 12:24
VPBANK 9,3 500.000 12:10
VIBANK 11,6 50.000 12:9
MHBANK 11,5 100.000 11:33
FPTS 13 100.000 11:30
NABANK 7,5 500.000 11:27
VTEX 11,7 50.000 11:17
PETROLIMEX 7,5 50.000 11:16
EVNF 4 50.000 11:11
VNAI 8,5 100.000 11:9
PVCB 4,6 500.000 11:7
HABECO 41 20.000 11:6
PCC1 25 20.000 9:9
BDFC 28 30.000 02-05
ABBANK 5,9 100.000 17:23
SGBANK 11,5 100.000 17:22
PGBANK 13,5 50.000 17:12
PVCB 5,5 100.000 17:12
KLBANK 11 100.000 17:10
MTS 8,5 25.000 17:9
KAD 11,5 20.000 17:8
EABANK 5,6 100.000 17:7
SGBANK 11 100.000 17:5
VCBANK 7,5 50.000 17:4
BDFC 29,5 50.000 17:4
PETROLIMEX 11,5 50.000 17:1
NABANK 9,5 100.000 17:0
ACM 12,5 100.000 16:58
CTVT 12 100.000 16:56
QUASUCO 68 50.000 16:55
PPHC 26 50.000 16:54
DPN 12 50.000 16:53
THACO 31 50.000 16:52
SABECO 77 500.000 02-05
KLBANK 8 200.000 01-05
SCSC 14 50.000 01-05
PTCE 3,2 200.000 01-05
CTVT 12 200.000 30-04
SABECO 74 100.000 30-04
CTVT 11,5 100.000 29-04
THACO 31,5 20.000 29-04
PNBANK 10 50.000 29-04
SGBANK 10,7 100.000 29-04
VNAI 8,5 50.000 29-04
SABECO 76,5 300.000 28-04
THACO 31,5 50.000 28-04
QUASUCO 63 200.000 28-04
CTVT 12 300.000 28-04
PNBANK 8.100 20.000 27-04
ABBANK 5,3 100.000 26-04
SGBANK 10,5 50.000 26-04
THACO 30 100.000 26-04
FPTS 13,7 100.000 26-04
PCC1 30 20.000 26-04
KLBANK 7,8 200.000 26-04
CTVT 12 500.000 25-04
ACM 10 10.000.000 25-04
NABANK 7,9 80.000 25-04
PGBANK 11,2 100.000 24-04
VIBANK 11,6 50.000 24-04
VPBANK 9,3 100.000 24-04
NABANK 7,9 90.000 24-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP