TIN BÁN Giá KL Thời gian
PVCFC 13 200.000 26-02
ABBANK 5,4 50.000 26-02
SGBANK 10 30.000 24-02
NABANK 7,2 50.000 24-02
CIC8 1,5 100.000 7:17
EABANK 6 500.000 7:1
NABANK 7,1 100.000 6:45
VABANK 4 100.000 26-02
PVCB 4,7 50.000 26-02
GB 5,5 25.000 26-02
MHBANK 8 700.000 24-02
MCMI 39 80.000 24-02
NABANK 7,2 30.000 24-02
SGBANK 10 235.000 10:40
VPBANK 9,6 56.000 26-02
BDHC 15 10.000 26-02
BDHC 15 10.000.000 26-02
SCBANK 4,5 21.308 26-02
IFS 10 13.090 26-02
VASS 10 2.950 26-02
MDBANK 10 33.500 26-02
VABANK 10 66.906 26-02
ABBANK 10 48.327 26-02
OCB 10 291.644 26-02
DAKPSI 10 50.000 24-02
BLIC 7,8 10.000 24-02
VIBANK 12,5 5.000 24-02
NASCO 36 4.000 18-02
VVMI 5,3 50.000 18-02
NASCO 35 4.000 18-02
VTCC 30 10.000 18-02
NASCO 35 4.000 18-02
VPBANK 9 20.000 18-02
XMMS 2,3 10.000 18-02
PPHC 26 100.000 18-02
PPHC 25,5 10.000 18-02
VEIC 3,6 10.000 18-02
PVCFC 13,3 10.000 18-02
TNIP 11 10.000 18-02
VEIC 3,5 10.000 18-02
TNIP 10 10.000 18-02
EABANK 5,5 10.000 18-02
XMMS 2,3 10.000 18-02
VEIC 3,5 10.000 18-02
MHBANK 8 900.000 13-02
SGBANK 11 10.000 11-02
OCB 5,3 10.000 11-02
NABANK 7,8 2.000.000 11-02
OCB 5,5 2.000.000 11-02
EABANK 6 100.000 10-02
SGBANK 10 6.000 09-02
DVTG 3 50.000 08-02
TRADINCORP 8 10.000 06-02
TCB 9,4 50.000 06-02
VTGI 16,3 20.000 06-02
MHBANK 8,3 50.000 06-02
NASCO 37,5 10.000 04-02
NASCO 38 10.000 04-02
NASCO 39 10.000 04-02
TNIP 12 10.000 04-02
NASCO 39 10.000 04-02
KLBANK 8,2 2.000 04-02
VNPD 9,8 30.000 04-02
EVNF 4,8 10.000 04-02
PVCFC 13,8 500.000 04-02
VTEX 11,5 200.000 04-02
VTEX 11,5 25.000.000 04-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
EVNF 5 100.000 9:48
PVCB 4,5 100.000 9:14
LVBANK 7,5 20.000 26-02
LVBANK 7,5 100.000 26-02
NABANK 7,8 100.000 26-02
EVNF 4,6 20.000 26-02
LVBANK 7,5 100.000 26-02
ABBANK 5,8 100.000 26-02
QUASUCO 52 100.000 26-02
VNPD 10,2 50.000 26-02
SABECO 75 200.000 26-02
CTVT 10,2 20.000 26-02
VTGI 16 50.000 26-02
VNPD 10,5 20.000 26-02
HABACO 44 50.000 26-02
BIANFISHCO 3 50.000 26-02
VNPD 10,2 50.000 24-02
BTLI 12,5 100.000 24-02
PVCB 4,7 100.000 24-02
VNPD 10,5 20.000 24-02
HABECO 44,5 50.000 9:19
TPBANK 6 100.000 9:17
VTGI 16 10.000 9:16
MHBANK 8,8 100.000 7:22
SABECO 75 200.000 7:19
TBRESCO 11 100.000 7:14
QUASUCO 51 50.000 7:10
SCBANK 5 100.000 7:9
LVBANK 7,5 100.000 7:3
ABBANK 5,7 100.000 6:58
EABANK 6,2 100.000 26-02
EVNF 4,6 50.000 26-02
BIANFISHCO 3 100.000 26-02
EVNF 4,6 20.000 26-02
FPTS 13,5 20.000 24-02
MSBANK 4 20.000 24-02
FPTS 13,5 50.000 24-02
HABECO 44,5 30.000 24-02
TPBANK 6 200.000 24-02
CTVT 10,2 50.000 24-02
VTGI 16,5 50.000 24-02
NASCO 35 20.000 24-02
VTGI 16,6 3.000 26-02
XMMS 2,2 20.000 18-02
VVMI 5,3 50.000 18-02
TNIP 12,5 50.000 18-02
XMMS 2,3 50.000 18-02
VVMI 5,5 50.000 18-02
VVMI 5,4 50.000 18-02
NASCO 35 4.000 18-02
TNIP 12,5 50.000 18-02
VTC 10 20.000 18-02
VTCC 30 10.000 18-02
NASCO 35 4.000 18-02
VVMI 5,3 50.000 18-02
VVMI 5,4 50.000 18-02
VTCC 30 10.000 18-02
TNIP 12 50.000 18-02
VTC 9,5 20.000 18-02
VVMI 5,3 50.000 18-02
VVMI 5,5 50.000 18-02
SGBLB 45 50.000 18-02
PPHC 24,5 100.000 18-02
PPHC 24 50.000 18-02
SGPTB 45 100.000 18-02
SGHN 35 100.000 18-02
PVCFC 14,2 100.000 18-02
PVCFC 14 10.000 18-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP