TIN BÁN Giá KL Thời gian
ABBANK 5,2 100.000 23-01
FPTS 13,5 100.000 21-01
CTVT 8 50.000 21-01
THACO 25,5 7.000 21-01
HDBANK 6,5 500.000 21-01
LVBANK 7,3 50.000 21-01
HAKInvest 12,5 50.000 21-01
EABANK 5,7 50.000 16-01
TCB 9,5 300.000 15-01
RESCOBT 9 20.000 14-01
EABANK 5,8 100.000 12-01
NABANK 7 100.000 8:14
VPBANK 9,2 50.000 24-01
VTEX 17 50.000 21-01
CIC8 2 50.000 21-01
LVBANK 7,3 30.000 21-01
PETROLIMEX 9,2 2.700 21-01
MHBANK 8,5 900.000 21-01
ABBANK 5 100.000 20-01
TCB 9,3 100.000 20-01
VTEC 30,5 50.000 20-01
EABANK 5,7 100.000 20-01
MHJC 10 100.000 20-01
HDBANK 7 50.000 19-01
OJBANK 6 1.000.000 16-01
PPHC 23,5 30.000 13-01
VPBANK 9,2 20.000 13-01
VTEC 30,5 50.000 13-01
EABANK 5,7 100.000 13-01
PVSH 5 200.000 12-01
VTEC 31 20.000 12-01
FTELECOM 52 20.000 12-01
PPHC 23,5 30.000 12-01
PVCB 4,6 50.000 12-01
CTEF 20 30.000 12-01
THACO 25 8.000 12-01
PGBANK 7,2 1.500.000 12-01
ABBANK 4,9 50.000 12-01
EABANK 5,9 100.000 12-01
EVNF 6 15.000 12-01
KLBANK 9 2.000 12-01
GARCO10 12 10.000 25-01
PVCB 5 1.000 23-01
VVMI 5,1 50.000 22-01
SGBANK 8,5 1.100 22-01
PETROLIMEX 9,2 1.000 21-01
VIBANK 12,5 3.000 20-01
FPTS 12 4.000 19-01
HAKInvest 12,5 60.000 16-01
PXH 3,6 30.000 16-01
PNBANK 9,5 500.000 15-01
PXH 3,8 30.000 13-01
BVBANK 10 2.400.000 13-01
BVBANK 10 2.400.000 13-01
THACO 25 7.000 11-01
VAFCO 24,5 30.000 11-01
FTELECOM 55 2.000 09-01
CTIN 15 20.000 06-01
MINEXCO 12 20.000 06-01
THACO 25 10.000 06-01
THACO 26 6.000 05-01
THACO 25 5.000 05-01
VCBANK 7,5 30.000 05-01
BVBANK 10,8 3.400 05-01
VNPD 10,8 15.000 05-01
QTPC 2,4 10.000 04-01
DBCC 4 10.000 04-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
OCB 5,5 200.000 8:5
PVCFC 13,5 100.000 23-01
RESCO8 25 30.000 23-01
RESCO8 25,5 20.000 23-01
SGBANK 8,5 100.000 22-01
SGBANK 8,3 100.000 21-01
VABANK 4 100.000 21-01
EABANK 6 200.000 21-01
SABECO 74 500.000 21-01
EABANK 6 100.000 21-01
EABANK 6 100.000 21-01
BTLI 11 100.000 19-01
MSBANK 4,6 100.000 18-01
TCB 9,5 100.000 18-01
EABANK 6 200.000 16-01
SGBANK 8,2 100.000 16-01
NABANK 6,4 100.000 16-01
VNPD 10,2 100.000 16-01
NABANK 6,5 50.000 16-01
NABANK 6,5 100.000 16-01
VPBANK 9,8 100.000 16-01
VNPD 10,2 50.000 16-01
BMSC 4 20.000 15-01
MSBANK 4,6 100.000 14-01
BTLI 11 50.000 14-01
FTELECOM 53 50.000 14-01
BTLI 11 200.000 14-01
NABANK 6,1 100.000 14-01
VPBANK 9,5 100.000 14-01
PPHC 23,5 70.000 13-01
NABANK 6 50.000 13-01
VTEC 31 50.000 13-01
VTEC 31 50.000 13-01
THACO 25 20.000 13-01
ABBANK 5,5 100.000 13-01
PPHC 23,5 100.000 13-01
MSBANK 4,5 100.000 13-01
LVBANK 7,8 200.000 13-01
SGBANK 7,5 100.000 13-01
EABANK 6 200.000 12-01
ALTC 11 50.000 12-01
TCB 9,5 500.000 12-01
SABECO 73 200.000 12-01
PVCB 4,7 100.000 12-01
NABANK 5,7 100.000 12-01
PETROLIMEX 9,5 50.000 12-01
SABECO 75 500.000 12-01
VIBANK 12,7 100.000 12-01
SABECO 75 100.000 12-01
ABBANK 5,6 100.000 12-01
NABANK 6,1 200.000 12-01
PVCB 4,7 100.000 12-01
TCB 9,5 200.000 12-01
PVCB 4,7 100.000 12-01
LVBANK 7,8 100.000 12-01
NABANK 5,7 50.000 12-01
VPBANK 9,5 50.000 12-01
ALTC 11 50.000 12-01
SABECO 75 100.000 12-01
SGBANK 7,5 200.000 12-01
TCB 9,6 100.000 12-01
VNPD 10 50.000 12-01
SCBANK 4,2 100.000 8:7
NASCO 30,5 50.000 24-01
PVCFC 13 50.000 23-01
PVSY 5 20.000 23-01
NASCO 30 30.000 23-01
BHVA 5,2 100.000 22-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP