TIN BÁN Giá KL Thời gian
VCBANK 8 32.000 23-04
MSBANK 5,6 20.000 23-04
PVSY 5 20.000 23-04
PVCB 5,2 20.000 23-04
PBMN 20 1.000.000 23-04
TCB 9,5 60.000 23-04
VTGI 11,2 60.000 23-04
ALTC 12 10.000 23-04
GB 5,6 20.000 23-04
TCB 9,8 30.000 23-04
GELEX 7,9 25.000 23-04
NABANK 5,6 50.000 23-04
CLPC 22,5 15.000 23-04
TPBANK 4,8 200.000 23-04
VAFCO 16 30.000 23-04
THACO 13 30.000 23-04
CLPC 22 40.000 23-04
MLDBB 8 20.000 23-04
PGBANK 9,4 20.000 23-04
SPT 4,5 20.000 23-04
EABANK 8,6 20.000 23-04
VTGI 12,7 20.000 23-04
UTXI 8 20.000 23-04
TCB 9,8 30.000 23-04
MCMI 45 100.000 23-04
VTGI 10,2 150.000 23-04
EABANK 9 15.000 23-04
SEABANK 8,8 4.000 23-04
EABANK 8,8 20.000 23-04
MSBANK 5,5 50.000 23-04
OJBANK 5,3 20.000 23-04
PETROLIMEX 9 500.000 22-04
LVBANK 7 20.000 22-04
HSUS 23 10.000 22-04
VTCC 40,2 10.000 22-04
VHMW 59,5 20.000 22-04
TTPC 4,5 15.000 22-04
SABECO 62,5 5.000 22-04
FPTS 12,3 20.000 22-04
CAGIPHARM 3 10.000 22-04
QUASUCO 59 20.000 22-04
EXIMLAND 4,3 20.000 21-04
NUTIFOOD 26 10.000 21-04
BSHC 25,8 10.000 21-04
MSFC 64,5 10.000 21-04
BTLI 5,5 10.000 21-04
QUASUCO 59 20.000 21-04
VNPD 7,5 50.000 21-04
TVSC 7,2 10.000 21-04
SGBANK 5 50.000 21-04
QUASUCO 59 50.000 21-04
PPHC 20 20.000 20-04
MBSC 7,5 5.000 20-04
OCB 5,9 100.000 20-04
PHARBACO 15 10.000 20-04
CIENCO1 14 30.000 20-04
MCMI 45,5 50.000 20-04
QUASUCO 59,5 30.000 20-04
PGBANK 7,4 50.000 20-04
EVNF 5 30.000 20-04
PVMC 5,8 150.000 20-04
PGBANK 9 20.000 19-04
VINABOMI 10 11.000 18-04
NASCO 45 3.500 18-04
NASCO 45 4.000 18-04
NASCO 45 4.000 18-04
NASCO 50 4.000 18-04
VVMI 3 30.000 18-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
BDFC 15,5 200.000 23-04
VCBANK 7,3 300.000 23-04
VTGI 12,7 50.000 23-04
VTGI 12,5 100.000 23-04
EVNF 4,5 200.000 23-04
BDFC 15,5 20.000 23-04
SCBANK 5,2 200.000 23-04
QHHC 28 20.000 23-04
BTLI 7,2 200.000 23-04
BDFC 15,5 200.000 23-04
VCSC 9,6 300.000 23-04
MHBANK 3 20.000 23-04
GDIC 5 200.000 23-04
ALTC 11,3 20.000 23-04
SABECO 68,5 20.000 23-04
VCBANK 7,3 300.000 23-04
SPT 3 20.000 23-04
ABBANK 7,6 50.000 23-04
FTELECOM 50,5 50.000 23-04
EXIMLAND 5 20.000 23-04
ALTC 12 20.000 23-04
GB 5,5 10.000 23-04
VPBANK 10 200.000 23-04
GELEX 10 10.000 23-04
PVCB 5,3 200.000 23-04
MSFC 74 50.000 23-04
QHHC 27,6 50.000 23-04
NLADC 7,5 200.000 23-04
CADIVI 28,5 100.000 23-04
LVBANK 8,5 100.000 23-04
OCB 6,4 100.000 23-04
FTELECOM 50,5 200.000 23-04
NABANK 5,8 100.000 23-04
VABANK 4,7 100.000 23-04
CTEF 20,5 20.000 23-04
PVCB 5,2 20.000 23-04
CLPC 23,2 200.000 23-04
VTGI 12 200.000 23-04
ABBANK 7,5 100.000 23-04
SCBANK 5,3 200.000 23-04
MBSC 6 20.000 23-04
VIBANK 13,1 300.000 23-04
VMGC 31 20.000 23-04
VPBANK 10 100.000 23-04
TCB 11,7 100.000 23-04
CLPC 23,5 50.000 23-04
VCSC 9,5 200.000 23-04
AGPP 66 100.000 23-04
MINEXCO 3 20.000 23-04
HABECO 43 20.000 23-04
SGBTB 21 20.000 23-04
BSHC 28,5 20.000 23-04
PETROLIMEX 8,5 600.000 23-04
BVBANK 5,6 600.000 23-04
TPBANK 5 600.000 23-04
ABBANK 7,5 600.000 23-04
FPTS 13 600.000 23-04
PNBANK 10,6 600.000 23-04
PETROLIMEX 8,5 20.000 23-04
HABECO 43 600.000 23-04
MSBANK 6,5 600.000 23-04
TCB 11,5 600.000 23-04
EABANK 9 20.000 23-04
VIBANK 13 600.000 23-04
LVBANK 9 600.000 23-04
VPBANK 8,7 600.000 23-04
OJBANK 3 20.000 23-04
OCB 6,4 20.000 23-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Giá Thay đổi Số lần báo giá
VTGI 10,1 0% 2
GDIC 5 5.88% 1
Xem tất cả ►