TIN BÁN Giá KL Thời gian
ICON4 11 10.000 21-12
MSFC 83 100.000 21-12
SABECO 71,5 50.000 21-12
SABECO 71 10.000 21-12
VPBANK 9,3 100.000 21-12
EABANK 6 200.000 21-12
VPBANK 9,2 100.000 21-12
MBSC 7 12.000 9:37
TEDISOUTH 24 30.000 9:15
VNPD 10 60.000 9:13
MCMI 42 50.000 9:12
MSBANK 4,5 9.000 8:41
SGBANK 5,3 100.000 8:1
CIC8 2 100.000 7:48
EABANK 5,7 100.000 7:44
SABECO 71,5 30.000 7:41
SCSC 15 20.000 21-12
LVBANK 7,3 30.000 21-12
ICON4 11 10.000 21-12
MSFC 81,5 20.000 21-12
VPBANK 9 20.000 21-12
THACO 24,5 50.000 21-12
EVNF 6 50.000 21-12
NCTS 78 10.000 21-12
PVCB 4,2 30.000 21-12
VPBANK 9,1 30.000 21-12
PPHC 23,5 20.000 21-12
VTGI 15,8 30.000 21-12
HCFC 14 50.000 21-12
EABANK 5,8 30.000 21-12
NCTS 78 10.000 21-12
ICON4 10,5 100.000 21-12
NASCO 30 12.000 21-12
EVNLC 7 100.000 21-12
ABBANK 4,9 30.000 21-12
AGPP 66 50.000 21-12
CTVT 12 3.500.000 21-12
CMCHN 13,2 20.478 21-12
CMCHN 13,5 40.200 21-12
VNDI 15 20.000 21-12
NCTS 79 2.600 20-12
BLIC 9,5 2.000 19-12
PHARBACO 7,7 10.000 18-12
XMMS 2,5 10.000 18-12
QTPC 2,5 50.000 18-12
VNPE3 7 10.000 18-12
TNIP 12,7 20.000 18-12
PHARBACO 8 10.000 18-12
PHARBACO 8 10.000 18-12
QTPC 2,6 50.000 18-12
XMMS 2,7 10.000 18-12
QTPC 2,8 50.000 18-12
TNIP 12,8 20.000 18-12
QTPC 2,7 50.000 18-12
XMMS 3 10.000 18-12
DOVECO 15 10.000 18-12
TNIP 13 20.000 18-12
VIWASEEN 4,5 10.000 18-12
XMMS 2,5 10.000 18-12
QTPC 2,7 50.000 18-12
DOVECO 15 10.000 18-12
TNIP 13 20.000 18-12
VIWASEEN 4,5 10.000 18-12
QTPC 2,5 50.000 18-12
LAMAIDICO 13,5 60.000 18-12
BLIC 9,5 2.000 18-12
TLC 1.000 5.000.000 17-12
ICON4 8 10.000 12-12
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
NCTS 75 10.000 9:4
BHVA 5,2 200.000 8:59
PVCB 4,6 200.000 8:52
VIBANK 12,5 100.000 8:45
NCTS 76,5 10.000 8:41
SABECO 73,5 2.000.000 8:26
VNPD 9,5 30.000 0:51
SABECO 73 50.000 21-12
NABANK 5,6 100.000 21-12
ABBANK 5,5 100.000 21-12
FAHASA 15 200.000 21-12
PPHC 23,5 100.000 21-12
VPBANK 9,5 100.000 21-12
ICON4 11 100.000 21-12
SGBANK 5,5 200.000 21-12
QUASUCO 49,5 50.000 21-12
PPHC 23,5 100.000 21-12
FPTS 13,5 100.000 21-12
ALTC 11 100.000 21-12
EVNF 5,2 50.000 9:16
VNPD 10 50.000 9:12
TEDISOUTH 24,5 200.000 8:56
PPHC 23,5 100.000 8:6
QUASUCO 49,5 50.000 7:59
VPBANK 9,5 100.000 7:53
PVCB 4,6 50.000 21-12
NCTS 76,5 8.000 21-12
THACO 28 50.000 21-12
VPBANK 9,9 100.000 21-12
TEDISOUTH 24,5 100.000 21-12
VIBANK 12,7 50.000 21-12
VNPD 9,5 60.000 21-12
NASCO 27 50.000 21-12
PPHC 23,5 80.000 21-12
FAHASA 15,2 50.000 21-12
SCSC 13 50.000 21-12
LVBANK 7,8 100.000 21-12
SGBANK 5,6 100.000 21-12
CMCHN 12,5 18.000 21-12
VNDI 14 200.000 21-12
VCBANK 11 500.000 17-12
SAIGONNIC 38,5 2.000.000 17-12
TAHC 19,5 1.000.000 17-12
PNJC 11,6 3.500.000 17-12
BCRES 21,5 4.500.000 17-12
KLBANK 16,3 3.500.000 17-12
MCMI 34 10.000 15-12
PVCFC 13 100.000 12-12
MSFC 83 200.000 12-12
SABECO 72,5 100.000 12-12
VNPD 10 50.000 12-12
TCB 9,5 200.000 12-12
QUASUCO 49,5 100.000 12-12
AAAI 8 1.000.000 12-12
SCSC 13,5 20.000 11-12
VNPD 10 100.000 11-12
PPHC 23,5 100.000 11-12
VTGI 13 100.000 11-12
ABBANK 5,5 200.000 11-12
PPHC 23,5 200.000 11-12
TCB 9,5 200.000 11-12
QUASUCO 49,5 100.000 11-12
NABANK 5,6 100.000 11-12
SGBANK 5,6 100.000 11-12
SGBTB 18,5 50.000 11-12
VNPD 9,5 50.000 11-12
NCTS 75 30.000 11-12
QHHC 26 50.000 11-12
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP