TIN BÁN Giá KL Thời gian
PCC1 27 20.000 9:49
PTC 11 50.000 27-05
PCC1 27 30.000 27-05
KAD 10,5 30.000 27-05
QUASUCO 52,5 50.000 27-05
PTC 11 30.000 27-05
CIC8 2 100.000 9:58
KAD 10,5 20.000 8:14
MSBANK 4,2 100.000 7:57
VTGI 15 30.000 27-05
HGTC 6 500.000 27-05
BTLI 11,7 30.000 27-05
CENFI 24,8 20.000 27-05
SGBANK 8,8 20.000 27-05
NABANK 7,2 100.000 27-05
CTVT 11 55.000 27-05
ABBANK 5,2 30.000 27-05
VPBANK 8,5 100.000 27-05
PVCB 5 500.000 27-05
EVNF 5 200.000 27-05
DPN 10,5 50.000 27-05
OCB 5 100.000 27-05
EVNF 4,8 50.000 27-05
QUASUCO 53,5 10.000 21-05
PPHC 19 10.000 21-05
PCC1 27,3 30.000 27-05
CTVT 11,2 50.000 27-05
PVCB 5,1 900.000 27-05
EABANK 3,8 100.000 26-05
QHHC 27 8.000 26-05
BDFC 30 50.000 26-05
EABANK 3,7 100.000 26-05
VTGI 14 3.400 26-05
MDWC 10 5.000.000 25-05
OCB 5,1 50.000 25-05
VTGI 15,5 3.400 25-05
PTC 11,5 20.000 25-05
PCC1 27,5 20.000 25-05
VABANK 4 5.400 25-05
PGBANK 12 50.000 25-05
EVNF 5 50.000 25-05
EVNF 5 50.000 24-05
PTC 11,5 100.000 24-05
EABANK 3,8 100.000 23-05
SEABANK 6 100.000 22-05
LVBANK 6,8 100.000 22-05
INTIMEXHCM 11 5.500 22-05
NABANK 7,5 100.000 22-05
EABANK 3,7 300.000 22-05
CTVT 11,8 100.000 22-05
EXIMLAND 4 30.000 21-05
VCBANK 7,5 26.000 21-05
FTELECOM 48 5.000 21-05
PVCB 5 40.000 20-05
CTVT 11,2 100.000 19-05
SGBANK 9,5 50.000 19-05
EABANK 3,8 100.000 19-05
TPBANK 5,5 100.000 19-05
VTGI 15 100.000 18-05
PCC1 28,5 30.000 18-05
EXIMLAND 3,8 100.000 17-05
BIANFISHCO 4 100.000 17-05
CAVICOB 5 50.000 17-05
SGBANK 9,5 50.000 17-05
HANAKA 5 100.000 17-05
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
PCC1 29 50.000 9:26
PVCB 5,3 200.000 8:1
MSFC 83 50.000 27-05
SABECO 75 10.000 27-05
OCB 5,3 200.000 27-05
TPBANK 6,3 100.000 27-05
VNAI 8,5 100.000 27-05
ABBANK 5,4 100.000 27-05
TPBANK 6,2 200.000 27-05
TCB 9,5 100.000 27-05
TPBANK 6,2 300.000 27-05
EABANK 3,8 100.000 27-05
BDFC 32 300.000 27-05
TPBANK 6 100.000 27-05
VTPO 12,5 50.000 27-05
ABBANK 5,3 200.000 27-05
SABECO 75 100.000 27-05
NABANK 7,6 50.000 27-05
FPTOL 42 10.000 9:53
CLMF 99 200.000 8:44
TCB 10,5 100.000 8:44
EABANK 4,5 100.000 8:41
ABBANK 5,8 100.000 8:38
VPBANK 10,3 100.000 8:34
OCB 6 100.000 8:31
PETROLIMEX 7,5 20.000 8:25
CTVT 15 100.000 8:23
DPN 10 50.000 8:19
ABBANK 5,3 100.000 8:8
VTEX 12 100.000 8:2
MSBANK 5 100.000 7:32
TPBANK 7 100.000 7:26
VNPD 11 100.000 7:24
SGBANK 11,5 100.000 7:19
FPTS 14,5 100.000 6:44
SABECO 78,5 100.000 6:37
CLMF 98 100.000 6:34
BDFC 32 50.000 27-05
FPTOL 43 100.000 27-05
CTVT 12,5 100.000 27-05
GELEX 11 50.000 27-05
PETROLIMEX 7,6 60.000 27-05
NCSC 26,5 20.000 27-05
TCB 9,6 200.000 27-05
NABANK 8 100.000 27-05
EXIMLAND 4,5 100.000 27-05
CTIN 9,5 100.000 27-05
LVBANK 8 100.000 27-05
VPBANK 9,6 200.000 27-05
OCB 5,3 100.000 27-05
VTEC 31 30.000 27-05
TBRESCO 11 50.000 27-05
FTELECOM 50 20.000 27-05
OCB 5,2 100.000 27-05
EABANK 3,9 200.000 27-05
HABECO 43 20.000 27-05
QUASUCO 53 50.000 27-05
ALTC 11,5 30.000 27-05
SCBANK 4,1 100.000 27-05
NTIC 14 200.000 27-05
CTVT 13,5 100.000 27-05
VTPO 13 100.000 27-05
PVCB 5,5 100.000 27-05
PCC1 30 100.000 27-05
PPHC 19 20.000 21-05
HPPO 13,5 50.000 27-05
VTPO 12,5 20.000 27-05
VPBANK 9,6 1.000.000 26-05
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP