TIN BÁN Giá KL Thời gian
THACO 13 100.000 20:43
PVCB 4,3 1.500.000 14:2
THIBIDI 21 10.000 13:15
BLIC 7,5 10.000 13:8
THACO 13 300.000 12:25
NABANK 5,2 100.000 12:6
PVCB 4,3 500.000 12:2
CADIVI 29 20.000 12:0
PVCB 4,3 200.000 11:45
PVCB 4,2 100.000 11:27
CADIVI 29 20.000 10:23
QP26 13 10.000 10:17
VMGC 30 12.000 10:15
QUASUCO 51 30.000 10:8
VTGI 12,8 20.000 9:51
VAFCO 22,5 20.000 9:45
ABBANK 5,2 50.000 9:43
PETROLIMEX 8,5 10.000 9:39
VVFC 8 50.000 9:37
OJBANK 5,5 12.000 7:52
BFIC 3 100.000 27-07
PVFCI 3 100.000 27-07
CAVICOB 4 100.000 27-07
NNIG 7 100.000 27-07
PVFI 4 100.000 27-07
BIANFISHCO 5 100.000 27-07
MSBANK 4,5 100.000 27-07
EXIMLAND 4 100.000 27-07
TCSC 4 100.000 27-07
BLIC 7 100.000 27-07
PBMN 17 100.000 27-07
COTEC 4 100.000 21-07
TPBANK 4,5 100.000 21-07
SEABANK 5 100.000 21-07
BHC 5 2.100 14:34
PETROWACO 1 100.000 14:9
CADIVI 30 8.200 27-07
PVCB 4,2 500.000 27-07
TVSC 7 100.000 26-07
HANAKA 5 100.000 26-07
CTIN 10 100.000 26-07
BVBANK 5 100.000 26-07
PETROWACO 5 100.000 26-07
SDFC 6 100.000 26-07
PVCB 4,5 100.000 25-07
VVFC 8,5 40.000 25-07
NCTS 100 5.000 25-07
BRTC 2 10.000 25-07
QP26 11 10.000 25-07
VVFC 7,6 7.000 24-07
NABANK 5 10.000 24-07
FTELECOM 37 50.000 23-07
SCBANK 4,3 100.000 23-07
PGBANK 8 100.000 23-07
NABANK 5,3 100.000 23-07
EABANK 8 30.000 23-07
SGBANK 5,2 100.000 23-07
TCB 9,5 300.000 23-07
TCB 9,6 100.000 23-07
VTGI 12,8 250.000 23-07
BLIC 7 20.000 21-07
CHIPSANG 3 20.000 21-07
SCBANK 4,3 200.000 21-07
NABANK 5,2 100.000 21-07
SABECO 70 10.000 21-07
TCB 9,5 50.000 21-07
FTELECOM 51 3.000 21-07
LVBANK 8,5 200.000 21-07
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
THACO 13 500.000 20:35
BLIC 8 200.000 15:34
LVBANK 8 300.000 12:46
ABBANK 5,5 200.000 12:37
VTEC 26 50.000 12:35
SABECO 70 500.000 12:32
MSFC 66 500.000 12:30
AGPP 69 500.000 12:28
OCB 6,2 200.000 12:23
PETROLIMEX 9 200.000 12:12
THACO 13 500.000 12:9
CADIVI 29,5 200.000 12:6
SABECO 70 500.000 11:54
BLIC 8 100.000 11:40
LVBANK 8,1 200.000 11:40
NABANK 5,5 100.000 11:37
ABBANK 5,6 300.000 11:35
MLIG 2,5 20.000 10:22
VMGC 26 50.000 10:22
LVBANK 8 500.000 9:45
CADIVI 29,5 500.000 9:43
NABANK 5,5 200.000 9:36
LVBANK 8 500.000 8:43
ABBANK 5,5 500.000 8:40
HABECO 44,5 500.000 8:35
LVBANK 8,5 100.000 15:30
THIBIDI 20,5 30.000 15:7
VTGI 14 100.000 11:58
VTGI 12,8 100.000 11:50
VIBANK 12,2 50.000 11:47
OCB 6,3 100.000 11:44
TCB 11,5 100.000 11:44
FPTOL 47 100.000 11:33
PVCB 5 100.000 11:25
TVSC 8 100.000 11:21
BLIC 6 50.000 10:53
VTPO 10 50.000 10:31
MBSC 5,5 200.000 10:29
THIBIDI 20,5 200.000 10:26
VNPD 5 50.000 10:21
CADIVI 29,5 200.000 10:11
NCSC 22 20.000 10:10
AGPP 69 10.000 9:58
NCTS 125 50.000 9:44
EABANK 8,1 600.000 9:20
PNBANK 10,1 600.000 9:19
MSBANK 5 600.000 9:17
FPTS 13 600.000 9:11
HABECO 44 60.000 9:9
ABBANK 5,8 600.000 9:6
VIBANK 12,1 600.000 9:5
TCB 11 600.000 9:4
LVBANK 8,4 600.000 9:3
VPBANK 9,1 600.000 9:2
OCB 6,3 100.000 8:48
VIBANK 12,2 100.000 8:46
FTELECOM 51,5 50.000 8:46
VVFC 8 100.000 8:44
SABECO 71 200.000 8:43
HABECO 45 100.000 8:42
CADIVI 30 100.000 8:41
VTGI 14 150.000 8:40
PBMN 20,5 100.000 8:38
THACO 13,2 500.000 8:32
VPBANK 9,1 50.000 8:19
VMGC 26 100.000 8:8
AGPP 69,5 100.000 7:46
FTELECOM 51 100.000 6:26
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP