TIN BÁN Giá KL Thời gian
MHBANK 6 450.000 16:51
ABBANK 5,3 200.000 15:28
PVCB 4,7 100.000 15:26
PVCFC 13 200.000 15:1
EABANK 6 300.000 14:53
SGBANK 9,8 21.000 11:17
ABBANK 5,4 50.000 10:16
BSHC 15 300.000 9:43
TCB 9,4 100.000 16:21
VABANK 4 100.000 16:20
MDBANK 6 100.000 16:0
TCB 9,3 100.000 13:23
PVCB 4,5 7.000 12:28
TCB 9,3 100.000 11:47
GB 4,5 25.000 11:2
SABECO 71,5 10.000 10:26
ABBANK 5,2 20.000 10:21
VTEX 11,5 20.000 9:34
CIC8 1,5 100.000 7:17
EABANK 6 500.000 7:1
NABANK 7,1 100.000 6:45
MLIG 3.000 100.000 16:0
PVCB 4,7 50.000 03-03
PNBANK 9.800 40.000 02-03
VNPD 11 2.000.000 02-03
SGBANK 11 550.000 02-03
NASCO 30 1.000 02-03
EABANK 6 10.000 02-03
SGBANK 11 500.000 02-03
SGBANK 11 500.000 02-03
HDBANK 10 100.000 28-02
SGBANK 10 235.000 27-02
VPBANK 9,6 56.000 26-02
BDHC 15 10.000 26-02
BDHC 15 10.000.000 26-02
SCBANK 4,5 21.308 26-02
IFS 10 13.090 26-02
VASS 10 2.950 26-02
MDBANK 10 33.500 26-02
VABANK 10 66.906 26-02
ABBANK 10 48.327 26-02
OCB 10 291.644 26-02
DAKPSI 10 50.000 24-02
SGBANK 9,8 30.000 24-02
NABANK 7,2 50.000 24-02
BLIC 7,8 10.000 24-02
MHBANK 8 700.000 24-02
MCMI 39 80.000 24-02
NABANK 7,5 2.000.000 24-02
VIBANK 12,5 5.000 24-02
NASCO 36 4.000 18-02
VVMI 5,3 50.000 18-02
NASCO 35 4.000 18-02
VTCC 30 10.000 18-02
NASCO 35 4.000 18-02
VPBANK 9 20.000 18-02
XMMS 2,3 10.000 18-02
PPHC 26 100.000 18-02
PPHC 25,5 10.000 18-02
VEIC 3,6 10.000 18-02
PVCFC 13,3 10.000 18-02
TNIP 11 10.000 18-02
VEIC 3,5 10.000 18-02
TNIP 10 10.000 18-02
EABANK 5,5 10.000 18-02
XMMS 2,3 10.000 18-02
VEIC 3,5 10.000 18-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
VTGI 16,2 20.000 20:54
BTLI 12,5 20.000 18:48
LVBANK 7,7 200.000 16:45
LVBANK 7,5 20.000 16:35
LVBANK 7,5 100.000 16:25
NABANK 7,8 100.000 16:16
EVNF 4,6 20.000 16:10
VCSC 100 13.100 15:36
FPTS 13,6 100.000 15:33
SABECO 75 50.000 15:30
LVBANK 7,6 300.000 15:27
NABANK 7,8 100.000 15:24
TAHC 19 100.000 15:24
TCB 9,8 300.000 15:20
LVBANK 7,7 100.000 15:16
SCBANK 5 100.000 15:16
FTELECOM 53 20.000 14:34
LVBANK 7,6 200.000 13:19
ABBANK 5,8 100.000 12:37
PVCB 4,7 200.000 12:18
BTLI 12,5 100.000 12:15
BDFC 26 50.000 12:13
QUASUCO 52 100.000 12:6
VNPD 10,2 50.000 12:3
SABECO 75 200.000 11:59
CTVT 10,2 20.000 11:57
VTGI 16 50.000 11:56
TCB 9,8 50.000 11:53
TCB 10 300.000 11:37
VNPD 10,5 20.000 11:35
HABACO 44 50.000 11:35
NABANK 7,8 30.000 11:27
BIANFISHCO 3 50.000 11:6
EVNF 5 100.000 9:48
PVCB 4,5 100.000 9:14
RESCOBT 10 100.000 8:59
FTELECOM 53 20.000 21:0
FSOFT 20 20.000 20:57
BDFC 26 20.000 20:51
VOCA 14,5 20.000 18:54
HHOS 5 20.000 18:53
TBRESCO 11 20.000 18:52
AGPP 62 20.000 18:51
EABANK 6,2 100.000 16:30
VCBANK 7 100.000 16:4
VPBANK 10 50.000 15:56
SGBANK 9,5 100.000 15:47
SGBANK 9,6 100.000 15:46
BDFC 26,5 30.000 15:38
FTELECOM 52 30.000 15:33
TBRESCO 11,2 50.000 15:31
TNIP 12,5 50.000 14:27
EVNF 4,6 50.000 13:54
FPTS 13,5 50.000 13:18
EVNF 5 20.000 11:29
FPTS 13,7 50.000 10:36
TCB 10,4 50.000 10:34
MBSC 6 50.000 10:33
ABBANK 6,1 50.000 10:32
VMGC 26 50.000 10:11
AGPP 63 50.000 10:10
TBRESCO 11,2 50.000 10:6
EABANK 6 200.000 10:5
VOCA 15 50.000 10:3
VTEX 12 50.000 9:59
MBSC 6 50.000 9:51
HABECO 44,5 50.000 9:19
TPBANK 6 100.000 9:17
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP