TIN BÁN Giá KL Thời gian
ICON4 11 10.000 17:42
MSFC 83 100.000 16:7
SABECO 71,5 50.000 12:21
SABECO 71 10.000 11:31
VPBANK 9,3 100.000 11:28
EABANK 6 200.000 10:56
VPBANK 9,2 100.000 10:48
ICON4 11,4 10.000 18:58
THACO 24,5 50.000 15:31
EVNF 6 50.000 15:28
NCTS 78 10.000 15:28
PVCB 4,2 30.000 15:27
VPBANK 9,1 30.000 15:25
PPHC 23,5 20.000 15:23
VTGI 15,8 30.000 13:21
HCFC 14 50.000 13:15
EABANK 5,8 30.000 12:53
NCTS 78 10.000 12:18
ICON4 10,5 100.000 12:16
NASCO 28 20.000 11:59
EVNLC 7 100.000 10:45
ABBANK 4,9 30.000 10:44
AGPP 66 50.000 10:43
MSBANK 4,5 9.000 8:41
VNDI 15 20.000 8:12
BLIC 9,5 2.000 11:14
PHARBACO 7,7 10.000 18-12
XMMS 2,5 10.000 18-12
QTPC 2,5 50.000 18-12
VNPE3 7 10.000 18-12
TNIP 12,7 20.000 18-12
PHARBACO 8 10.000 18-12
PHARBACO 8 10.000 18-12
QTPC 2,6 50.000 18-12
XMMS 2,7 10.000 18-12
QTPC 2,8 50.000 18-12
TNIP 12,8 20.000 18-12
QTPC 2,7 50.000 18-12
XMMS 3 10.000 18-12
DOVECO 15 10.000 18-12
TNIP 13 20.000 18-12
VIWASEEN 4,5 10.000 18-12
XMMS 2,5 10.000 18-12
QTPC 2,7 50.000 18-12
DOVECO 15 10.000 18-12
TNIP 13 20.000 18-12
VIWASEEN 4,5 10.000 18-12
QTPC 2,5 50.000 18-12
LAMAIDICO 13,5 60.000 18-12
BLIC 9,5 2.000 18-12
TLC 1.000 5.000.000 17-12
ICON4 8 10.000 12-12
VABANK 4 20.000 12-12
NNIG 7 50.000 12-12
EABANK 6 20.000 12-12
VNPD 11 100.000 12-12
PGBANK 7 50.000 12-12
NCTS 80 20.000 12-12
BMSC 3 5.000 12-12
MBSC 6,5 50.000 12-12
BIANFISHCO 3 70.000 12-12
FPTOL 44 20.000 12-12
MSFC 82 100.000 12-12
VNDI 15 10.000 12-12
EVNF 6 10.000 12-12
EACC 12 10.000.000 11-12
VNDI 14 1.000.000 11-12
MSBANK 4,5 4.000 11-12
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
SABECO 73 50.000 16:5
NABANK 5,6 100.000 15:59
ABBANK 5,5 100.000 15:33
FAHASA 15 200.000 12:39
PPHC 23,5 100.000 12:25
VPBANK 9,5 100.000 12:23
ICON4 11 100.000 12:14
SGBANK 5,5 200.000 11:27
QUASUCO 49,5 50.000 10:56
PPHC 23,5 100.000 10:50
FPTS 13,5 100.000 10:39
ALTC 11 100.000 10:35
NCTS 75 10.000 9:4
BHVA 5,2 200.000 8:59
PVCB 4,6 200.000 8:52
VIBANK 12,5 100.000 8:45
NCTS 76 10.000 8:41
SABECO 73,5 2.000.000 8:26
VNPD 9,5 30.000 0:51
PVCB 4,6 50.000 15:33
NCTS 76,5 8.000 15:30
THACO 28 50.000 15:26
VPBANK 9,9 100.000 15:24
TEDISOUTH 24,5 100.000 15:24
VIBANK 12,7 50.000 15:23
VNPD 9,5 50.000 13:28
NASCO 26 50.000 12:32
PPHC 23,5 80.000 12:19
FAHASA 15,2 50.000 11:9
SCSC 13 50.000 11:4
LVBANK 7,8 100.000 10:54
SGBANK 5,6 100.000 10:41
VNDI 14 200.000 9:2
TEDISOUTH 24,5 200.000 8:56
VCBANK 11 500.000 17-12
SAIGONNIC 38,5 2.000.000 17-12
TAHC 19,5 1.000.000 17-12
PNJC 11,6 3.500.000 17-12
BCRES 21,5 4.500.000 17-12
KLBANK 16,3 3.500.000 17-12
MCMI 34 10.000 15-12
PVCFC 13 100.000 12-12
MSFC 83 200.000 12-12
SABECO 72,5 100.000 12-12
VNPD 10 50.000 12-12
TCB 9,5 200.000 12-12
QUASUCO 49,5 100.000 12-12
AAAI 8 1.000.000 12-12
SCSC 13,5 20.000 11-12
VNPD 10 100.000 11-12
PPHC 23,5 100.000 11-12
VTGI 13 100.000 11-12
ABBANK 5,5 200.000 11-12
PPHC 23,5 200.000 11-12
TCB 9,5 200.000 11-12
QUASUCO 49,5 100.000 11-12
NABANK 5,6 100.000 11-12
SGBANK 5,6 100.000 11-12
SGBTB 18,5 50.000 11-12
VNPD 9,5 50.000 11-12
NCTS 75 30.000 11-12
QHHC 26 50.000 11-12
CMFC 6 200.000 11-12
CMFC 6 20.000 10-12
VPBANK 9,5 500.000 10-12
EABANK 6,2 100.000 10-12
OCB 5,5 100.000 10-12
SAIGONNIC 38 2.000.000 10-12
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP