TIN BÁN Giá KL Thời gian
SACO 28 200.000 30-01
TBRESCO 10 60.000 29-01
RESCOBT 10 60.000 29-01
HAKInvest 11 10.000 28-01
HAKInvest 11 100.000 28-01
PVCB 4,6 200.000 27-01
PVCB 4,7 200.000 27-01
ABBANK 5,4 200.000 23-01
FPTS 13,5 100.000 21-01
CTVT 8 50.000 21-01
THACO 25,5 7.000 21-01
HDBANK 6,5 500.000 21-01
LVBANK 7,3 50.000 21-01
HAKInvest 12,5 50.000 21-01
EABANK 5,7 50.000 16-01
TCB 9,5 300.000 15-01
RESCOBT 9 20.000 14-01
EABANK 5,8 100.000 12-01
PNBANK 8,5 20.000 01-02
PVCFC 13,8 50.000 31-01
NABANK 7,3 500.000 31-01
PVCFC 13,8 200.000 31-01
PVCFC 13,8 100.000 30-01
MHBANK 8,5 20.000 30-01
PVCFC 14 20.000 30-01
VIDIPHA 32 420.000 30-01
MBSC 7 10.000 30-01
OCB 5 9.000 29-01
LVBANK 7,3 30.000 29-01
BTLI 12 15.000 27-01
MHBANK 9 50.000 27-01
NABANK 7 100.000 26-01
VPBANK 9,2 50.000 24-01
VTEX 17 50.000 21-01
CIC8 2 50.000 21-01
LVBANK 7,3 30.000 21-01
PETROLIMEX 9,2 2.700 21-01
MHBANK 8,5 900.000 21-01
ABBANK 5 100.000 20-01
TCB 9,3 100.000 20-01
VTEC 30,5 50.000 20-01
EABANK 5,7 100.000 20-01
MHJC 10 100.000 20-01
HDBANK 7 50.000 19-01
OJBANK 6 1.000.000 16-01
PPHC 23,5 30.000 13-01
VPBANK 9,2 20.000 13-01
VTEC 30,5 50.000 13-01
EABANK 5,7 100.000 13-01
PVSH 5 200.000 12-01
VTEC 31 20.000 12-01
FTELECOM 52 20.000 12-01
PPHC 23,5 30.000 12-01
PVCB 4,6 50.000 12-01
CTEF 20 30.000 12-01
THACO 25 8.000 12-01
ABBANK 4,9 50.000 12-01
EABANK 5,9 100.000 12-01
EVNF 6 15.000 12-01
KLBANK 9 2.000 12-01
FTELECOM 55 2.000 29-01
ITASCO 4,5 10.000 28-01
QTPC 2,4 20.000 28-01
XMMS 2,4 15.000 28-01
ITASCO 5 10.000 28-01
ITASCO 5 10.000 28-01
XMMS 2,3 15.000 28-01
QTPC 2,3 20.000 28-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
LVBANK 7,6 500.000 01-02
PVCFC 13,8 100.000 01-02
BHVA 5,5 100.000 01-02
PGBANK 7,3 500.000 01-02
TBRESCO 10 100.000 01-02
EABANK 6,4 300.000 01-02
CTVT 10 50.000 01-02
PVCFC 13,8 100.000 01-02
PVCFC 13,7 50.000 30-01
CTVT 10 100.000 29-01
TBRESCO 10 100.000 29-01
VTEC 31 50.000 29-01
EABANK 6,4 100.000 29-01
EABANK 6,4 200.000 28-01
VNPD 10 50.000 28-01
RESCO8 25,5 50.000 28-01
EABANK 6,4 100.000 27-01
SCSC 13,6 20.000 27-01
PVCFC 13,5 100.000 27-01
SCSC 13,5 10.000 27-01
PVCFC 14 400.000 27-01
PVCFC 13,3 200.000 27-01
EVNF 5 200.000 26-01
HVA 10 200.000 26-01
OCB 5,5 200.000 26-01
PVCFC 13,5 200.000 23-01
RESCO8 25 30.000 23-01
RESCO8 26 20.000 23-01
SGBANK 8,5 100.000 22-01
SGBANK 8,3 100.000 21-01
VABANK 4 100.000 21-01
EABANK 6,3 200.000 21-01
SABECO 74 500.000 21-01
EABANK 6 100.000 21-01
EABANK 6 100.000 21-01
BTLI 11 100.000 19-01
MSBANK 4,6 100.000 18-01
TCB 9,5 100.000 18-01
EABANK 6 200.000 16-01
SGBANK 8,2 100.000 16-01
NABANK 6,4 100.000 16-01
VNPD 10,2 100.000 16-01
NABANK 6,5 50.000 16-01
NABANK 6,5 100.000 16-01
VPBANK 9,8 100.000 16-01
VNPD 10,2 50.000 16-01
BMSC 4 20.000 15-01
MSBANK 4,6 100.000 14-01
BTLI 11 50.000 14-01
FTELECOM 53 50.000 14-01
BTLI 11 200.000 14-01
NABANK 6,1 100.000 14-01
VPBANK 9,5 100.000 14-01
PPHC 23,5 70.000 13-01
NABANK 6 50.000 13-01
VTEC 31 50.000 13-01
VTEC 31 50.000 13-01
THACO 25 20.000 13-01
ABBANK 5,5 100.000 13-01
PPHC 23,5 100.000 13-01
MSBANK 4,5 100.000 13-01
LVBANK 7,8 200.000 13-01
SGBANK 7,5 100.000 13-01
EABANK 6 200.000 12-01
ALTC 11 50.000 12-01
TCB 9,5 500.000 12-01
SABECO 73 200.000 12-01
PVCB 4,7 100.000 12-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP