TIN BÁN Giá KL Thời gian
SPT 4,5 20.000 9:33
EABANK 8,6 20.000 9:28
VMGC 26 20.000 9:23
TCB 9,5 20.000 8:8
MCMI 45 100.000 7:27
PVSY 5 20.000 24-04
PVCB 5,2 20.000 24-04
PBMN 20 1.000.000 24-04
TCB 9,5 60.000 24-04
VTGI 11,2 60.000 24-04
ALTC 12 10.000 24-04
GB 5,6 20.000 24-04
TCB 9,8 30.000 24-04
GELEX 7,9 25.000 24-04
NABANK 5,6 50.000 24-04
CLPC 22,5 15.000 24-04
TPBANK 4,8 200.000 24-04
SABECO 62 50.000 24-04
VAFCO 16 30.000 24-04
MSBANK 5,4 100.000 24-04
BVBANK 5,4 80.000 24-04
THACO 13 30.000 24-04
VIBANK 14 10.000 24-04
CLPC 22 40.000 24-04
CIENCO1 14 20.000 24-04
VTGI 10,2 150.000 23-04
MSBANK 5,6 20.000 23-04
EABANK 9 15.000 23-04
VCBANK 8 32.000 23-04
MLDBB 8 20.000 23-04
PGBANK 9,4 20.000 23-04
SEABANK 8,8 4.000 23-04
VTGI 12,7 20.000 23-04
UTXI 8 20.000 23-04
EABANK 8,8 20.000 23-04
MSBANK 5,5 50.000 23-04
OJBANK 5,3 20.000 23-04
PETROLIMEX 9 500.000 22-04
LVBANK 7 20.000 22-04
HSUS 23 10.000 22-04
VTCC 40,2 10.000 22-04
VHMW 59,5 20.000 22-04
TTPC 4,5 15.000 22-04
SABECO 62,5 5.000 22-04
FPTS 12,3 20.000 22-04
CAGIPHARM 3 10.000 22-04
QUASUCO 59 20.000 22-04
EXIMLAND 4,3 20.000 21-04
NUTIFOOD 26 10.000 21-04
BSHC 25,8 10.000 21-04
MSFC 64,5 10.000 21-04
BTLI 5,5 10.000 21-04
QUASUCO 59 20.000 21-04
VNPD 7,5 50.000 21-04
TVSC 7,2 10.000 21-04
SGBANK 5 50.000 21-04
QUASUCO 59 50.000 21-04
PPHC 20 20.000 20-04
MBSC 7,5 5.000 20-04
OCB 5,9 100.000 20-04
PHARBACO 15 10.000 20-04
CIENCO1 14 30.000 20-04
MCMI 45,5 50.000 20-04
QUASUCO 59,5 30.000 20-04
PGBANK 7,4 50.000 20-04
EVNF 5 30.000 20-04
PVMC 5,8 150.000 20-04
PGBANK 9 20.000 19-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
EVNF 4,7 200.000 9:3
BDFC 15,5 200.000 24-04
VCBANK 7,3 300.000 24-04
VTGI 12,7 20.000 11:49
SCBANK 5,3 200.000 10:58
MBSC 6 20.000 10:56
VMGC 31 20.000 10:52
VCSC 9,5 200.000 10:31
AGPP 66 100.000 10:26
MINEXCO 3 20.000 10:23
HABECO 43 20.000 10:21
SGBTB 21 20.000 10:19
BSHC 28,5 20.000 10:13
PETROLIMEX 8,5 600.000 10:12
BVBANK 5,6 600.000 10:10
TPBANK 5 600.000 10:10
ABBANK 7,5 600.000 10:8
FPTS 13 600.000 10:8
PNBANK 10,6 600.000 10:7
PETROLIMEX 8,5 20.000 10:6
HABECO 43 600.000 10:5
MSBANK 6,5 600.000 10:4
TCB 11,5 600.000 10:4
EABANK 9 20.000 10:4
VIBANK 13 600.000 10:2
LVBANK 9 600.000 10:2
VPBANK 8,7 600.000 10:1
OJBANK 3 20.000 9:59
OCB 6,4 20.000 9:58
CLMF 32 20.000 9:53
NUTIFOOD 26,5 20.000 9:47
TCB 11,7 50.000 9:41
BVBANK 5,6 20.000 9:36
VIBANK 13,1 50.000 9:34
SGBANK 6 20.000 9:24
VCSC 9 20.000 7:57
PGBANK 9,3 20.000 7:49
CTIN 9,5 50.000 7:46
TPBANK 5 500.000 7:35
PVCB 5,3 500.000 7:12
EVNF 4,5 20.000 7:11
VTGI 12,7 100.000 7:7
BDFC 15,5 20.000 24-04
SCBANK 5,4 200.000 24-04
QHHC 28 20.000 24-04
BTLI 7,2 200.000 24-04
BDFC 15,5 200.000 24-04
VCSC 9,6 300.000 24-04
GDIC 5 200.000 24-04
SABECO 68,5 20.000 24-04
VCBANK 7,3 500.000 24-04
SPT 3 20.000 24-04
ABBANK 7,6 50.000 24-04
FTELECOM 50,5 50.000 24-04
EXIMLAND 5 20.000 24-04
ALTC 12 20.000 24-04
GB 5,5 10.000 24-04
VPBANK 10 200.000 24-04
GELEX 10 10.000 24-04
PVCB 5,3 200.000 24-04
MSFC 74 50.000 24-04
QHHC 27,6 50.000 24-04
NLADC 7,5 200.000 24-04
CADIVI 28,5 100.000 24-04
VPBANK 9 20.000 24-04
LVBANK 8,5 100.000 24-04
OCB 6,4 100.000 24-04
FTELECOM 50,5 200.000 24-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Giá Thay đổi Số lần báo giá
VTGI 12,7 0% 1
Xem tất cả ►