TIN BÁN Giá KL Thời gian
THACO 50 20.000 14:53
PGBANK 13 30.000 30-11
ABBANK 4,3 100.000 30-11
PVCB 4,3 100.000 30-11
PVSY 4,2 20.000 30-11
CTVT 10,7 50.000 30-11
VTGI 10 50.000 30-11
ABBANK 4,3 30.000 30-11
PVCB 4,3 100.000 30-11
EVNF 4 20.000 9:5
FPTS 12,5 20.000 9:4
THIBIDI 28 20.000 9:3
OCB 5,2 20.000 9:1
ABBANK 4,2 20.000 9:0
ABBANK 4,3 50.000 30-11
THACO 51 5.000 30-11
LVBANK 4,8 100.000 30-11
MSBANK 3,7 100.000 30-11
PGBANK 14 50.000 30-11
MCMI 32 30.000 30-11
VTPO 17 10.000 30-11
VTGI 9,7 10.000 30-11
NHABECO 31,5 10.000 30-11
MSBANK 3,4 50.000 30-11
PVCB 4,3 300.000 29-11
VPBANK 9,1 20.000 29-11
LVBANK 5,2 30.000 29-11
VTGI 10 50.000 29-11
VTGI 10 50.000 29-11
FTELECOM 44 10.000 28-11
PVCB 4,3 200.000 28-11
VTGI 9,8 20.000 23-11
LVBANK 5,4 100.000 23-11
ABBANK 4,3 50.000 23-11
THACO 49 10.000 22-11
ABBANK 4,3 50.000 19-11
PVSY 4,1 15.000 19-11
VTGI 10 5.000 19-11
VPBANK 9,2 50.000 18-11
PGBANK 14 120.000 17-11
ABBANK 4,3 100.000 17-11
CTVT 10 50.000 16-11
PVSY 5 50.000 16-11
MSFC 73 20.000 16-11
VTGI 10 50.000 16-11
THACO 47 20.000 12-11
BIDIPHAR 27 10.000 12-11
THACO 50 10.000 12-11
MCMI 32 50.000 11-11
LVBANK 4,8 100.000 10-11
EXIMLAND 3 100.000 10-11
ABBANK 3,8 100.000 10-11
LVBANK 5,7 200.000 10-11
THACO 47 20.000 10-11
VTGI 10 3.000 10-11
VTGI 10 50.000 08-11
ABBANK 4,5 12.082 06-11
VTGI 10 20.000 06-11
EVNF 4,5 15.000 06-11
TNIP 18 16.500 05-11
SGBANK 7 50.000 04-11
FPTS 11 2.000 03-11
PCC1 23 50.000 03-11
VTEX 13,5 50.000 03-11
THACO 47 10.000 02-11
SABECO 78 10.000 02-11
SABECO 80 3.000 02-11
THACO 47 10.000 02-11
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
THACO 50 20.000 14:45
TCB 9,5 200.000 9:30
VCSC 32 50.000 30-11
CTVT 10,6 100.000 30-11
VCSC 32,5 100.000 30-11
THIBIDI 28 20.000 30-11
VINATEXHCM 12,5 100.000 30-11
VTEC 39 50.000 30-11
VCSC 32 100.000 30-11
CTVT 10,6 50.000 30-11
THIBIDI 28 50.000 30-11
FTELECOM 49 20.000 30-11
QUASUCO 71,5 100.000 30-11
VCSC 32 50.000 30-11
VTEC 39 50.000 30-11
ABBANK 4,6 100.000 30-11
VINATEXHCM 12 50.000 30-11
QUASUCO 71,6 50.000 30-11
CTVT 10,7 100.000 30-11
ABBANK 4,6 100.000 30-11
QUASUCO 71,5 30.000 30-11
VTEC 39 50.000 30-11
DPHC 14 20.000 17:12
VNPD 12,5 100.000 30-11
FPTS 13 100.000 30-11
PCC1 25 100.000 30-11
PVCB 6,5 100.000 30-11
VCSC 33 100.000 30-11
VTPO 14,5 20.000 30-11
DPHC 12 20.000 30-11
CTVT 10,6 50.000 30-11
VTPO 14,5 60.000 30-11
THACO 50 80.000 30-11
PVCB 4,3 100.000 30-11
NCSC 48,5 50.000 30-11
VPBANK 9 30.000 30-11
FTELECOM 49 30.000 30-11
ABBANK 5,5 100.000 29-11
SGBANK 10 100.000 29-11
VPBANK 11 100.000 29-11
TCB 11 100.000 29-11
THACO 49 20.000 29-11
VTGI 9,7 30.000 29-11
NCSC 48 15.000 29-11
SABECO 84 500.000 29-11
NCSC 48 100.000 29-11
PETROLIMEX 10,5 100.000 29-11
VTEC 36,5 20.000 29-11
THIBIDI 28 30.000 29-11
FTELECOM 49 10.000 29-11
VCSC 31,5 30.000 29-11
VSAC 10 50.000 29-11
QUASUCO 71,5 50.000 29-11
VCSC 31,5 200.000 29-11
RCJC 13 100.000 29-11
PETROLIMEX 7 100.000 29-11
CTVT 10,7 80.000 29-11
SABECO 85 500.000 29-11
TCB 9,6 100.000 28-11
FPTS 12,5 100.000 28-11
SABECO 84 100.000 28-11
MSFC 75 100.000 28-11
OCB 5,5 200.000 28-11
ABBANK 4,6 200.000 28-11
SABECO 84 500.000 26-11
VTPO 14 20.000 26-11
SABECO 500 84.000 25-11
THACO 49 30.000 25-11
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP