TIN BÁN Giá KL Thời gian
HDBANK 500 6.500 27-11
MLIG 3 300.000 8:55
CTCM 3 20.000 8:21
CTIN 10,5 50.000 6:53
PVCHN 3 100.000 27-11
PVCKBC 4 100.000 27-11
INVESTCO 3 100.000 27-11
PBMN 15 100.000 27-11
ALTC 8 100.000 27-11
HDBANK 9 100.000 27-11
BMSC 2,5 100.000 27-11
SEABANK 6 100.000 27-11
CTCM 3 100.000 27-11
VINAPLAST 2,5 100.000 27-11
BFIC 3 100.000 27-11
CAVICOB 4 100.000 27-11
BIANFISHCO 3 100.000 27-11
TCSC 3 100.000 27-11
HANAKA 6 100.000 27-11
VTGI 15 100.000 27-11
PETROWACO 4 100.000 27-11
PETROLIMEX 8,5 100.000 27-11
SODANA 5 100.000 27-11
TTB 15,5 100.000 27-11
MBSC 5,5 100.000 27-11
EXIMLAND 3,5 100.000 27-11
THACO 24 100.000 27-11
NTIC 7 100.000 27-11
TEDISOUTH 20 100.000 27-11
PETROLIMEX 9 20.000 27-11
EVNF 4,7 50.000 27-11
TTB 16 30.000 27-11
VTGI 16 50.000 27-11
AGPP 66 30.000 27-11
PETROLIMEX 9,2 8.000 27-11
THACO 26 15.000 27-11
VTEC 32 35.000 27-11
PGBANK 7,2 1.500.000 27-11
FPTS 13 12.000 27-11
PPHC 23,5 20.000 27-11
VTEC 30 20.000 27-11
EABANK 6 50.000 27-11
BDFC 26 17.000 27-11
EABANK 6 50.000 27-11
VTEC 30 50.000 27-11
MLIG 3 150.000 27-11
TTB 15,7 20.000 27-11
QUASUCO 51,5 25.000 27-11
NABANK 9 10.000 26-11
MBSC 7,2 50.000 26-11
VTGI 16 120.000 26-11
SASTECO 20 10.000 26-11
TTB 15,8 50.000 25-11
ABBANK 5 100.000 25-11
EABANK 6 200.000 25-11
VVMI 4 50.000 25-11
VVMI 4 50.000 25-11
VVMI 4 50.000 25-11
VVMI 4 50.000 25-11
VVMI 4 50.000 25-11
VVMI 4 50.000 25-11
TTB 16 10.000 24-11
MBSC 5,5 15.000 24-11
PETROLIMEX 9,2 8.000 23-11
VTGI 16,5 1.500 22-11
EABANK 6 100.000 21-11
CHIPSANG 5 10.000 20-11
ABBANK 5 200.000 20-11
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
ALTC 10,5 50.000 8:59
VTGI 15 50.000 27-11
EXIMLAND 3,8 50.000 27-11
EXIMLAND 3,8 50.000 27-11
FPTOL 45 20.000 27-11
EABANK 6,2 100.000 27-11
THACO 28 50.000 27-11
EABANK 6,2 100.000 27-11
TCB 10 500.000 27-11
NABANK 5,8 100.000 27-11
VNPD 9,2 100.000 27-11
PPHC 23 50.000 27-11
PPHC 23,2 100.000 27-11
PPHC 23,2 200.000 27-11
VNPD 9 50.000 27-11
VPBANK 9,8 50.000 9:33
CTCM 3 50.000 8:53
VPBANK 9 50.000 8:38
FPTOL 46 100.000 27-11
NABANK 6 100.000 27-11
VABANK 5 100.000 27-11
NASCO 25 100.000 27-11
PGBANK 7,5 100.000 27-11
BVBANK 6 100.000 27-11
MBSC 7 100.000 27-11
TTB 21 100.000 27-11
PETROLIMEX 11 100.000 27-11
SPT 5 100.000 27-11
PPHC 24 100.000 27-11
TEDISOUTH 24 100.000 27-11
NTIC 11 100.000 27-11
NCTS 85 100.000 27-11
THACO 28 100.000 27-11
EXIMLAND 4,5 100.000 27-11
VTGI 17 100.000 27-11
GELEX 14 100.000 27-11
EVNF 5 100.000 27-11
TDHC 31 10.000 27-11
APFCO 26 30.000 27-11
NTIC 10 50.000 27-11
VIBANK 12,1 50.000 27-11
FPTS 14,9 50.000 27-11
TCB 10,4 50.000 27-11
THIBIDI 21,5 30.000 27-11
SABECO 75 50.000 27-11
VPBANK 9,5 100.000 27-11
TTB 17 50.000 27-11
VPBANK 9,7 50.000 27-11
VTGI 17 50.000 27-11
EDEN 3,5 50.000 27-11
EXIMLAND 3,5 50.000 27-11
SABECO 75 200.000 27-11
CTEF 10 30.000 27-11
CENFI 20 50.000 27-11
MHBANK 4 200.000 27-11
LVBANK 7,8 100.000 27-11
NABANK 5,6 100.000 27-11
SGBANK 5,5 100.000 27-11
EABANK 6 200.000 27-11
FPTS 13,2 50.000 27-11
PETROLIMEX 10 50.000 27-11
VTPO 12 30.000 27-11
TCB 10,5 100.000 27-11
VIBANK 12,2 100.000 27-11
VTGI 17,2 50.000 27-11
CLMF 75 200.000 27-11
MINC 7 100.000 22-11
VNPD 10 100.000 27-11
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP