TIN BÁN Giá KL Thời gian
VNAI 7,5 20.000 03-05
VNAI 10 2.000.000 02-04
VASS 10 2.950 26-02
BLIC 7,8 10.000 24-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
VNAI 8,5 100.000 27-05
VNAI 9 200.000 14-05
VNAI 8,5 100.000 12-05
VNAI 8,5 100.000 09-05
VNAI 8,5 50.000 29-04
MINC 6 50.000 30-03
BHVA 5,7 200.000 18-03
BHVA 5,5 100.000 01-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP