TIN BÁN Giá KL Thời gian
BHVA 12 50.000 28-01
MINC 12 100.000 12-2015
MINC 12 120.000 12-2015
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
BHVA 8 20.000 28-01
MINC 11 100.000 23-01
MINC 11 100.000 15-01
MINC 10 100.000 02-01
MINC 10 100.000 12-2015
BHVA 8 100.000 11-2015
BHVA 5 20.000 10-2015
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP