TIN BÁN Giá KL Thời gian
VASS 10 2.950 26-02
BLIC 7,8 10.000 24-02
BLIC 9,5 2.000 12-2014
BLIC 9,5 2.000 12-2014
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
BHVA 5,5 100.000 01-02
BHVA 5,5 200.000 26-01
BHVA 5,2 100.000 22-01
AAAI 8 2.000.000 12-2014
AAAI 8,5 900.000 12-2014
BHVA 5,2 200.000 12-2014
AAAI 8 1.000.000 12-2014
AAAI 8 5.000.000 12-2014
MINC 7 100.000 11-2014
AAAI 8 1.900.000 11-2014
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP