TIN BÁN Giá KL Thời gian
CTVT 13,7 20.000 24-06
THIBIDI 40 20.000 24-06
THACO 88 20.000 24-06
THACO 88 20.000 24-06
THACO 90 10.000 24-06
PVCB 4 500.000 24-06
TNIP 16,2 300.000 24-06
VTGI 8,6 200.000 24-06
PETROLIMEX 20 45.000 24-06
THIBIDI 40 30.000 23-06
EXIMLAND 4 40.000 23-06
DTMG 15 76.000 16:25
VPBANK 8,5 110.000 16:19
EXIMLAND 6 70.000 16:8
VPBANK 7,9 20.000 25-06
MSBANK 3,7 50.000 24-06
ABBANK 4 50.000 24-06
MSBANK 3,5 30.000 24-06
QUASUCO 84 10.000 24-06
PVCB 4 100.000 24-06
EXIMLAND 4 20.000 24-06
FTELECOM 48 3.000 24-06
EABANK 4,5 100.000 24-06
MSBANK 3,5 50.000 23-06
SCBANK 4 100.000 23-06
ABBANK 4.100 10.000.000 24-06
ABBANK 8 100.000 23-06
HDBANK 5 100.000 23-06
PCC1 43,5 20.000 22-06
PCC1 43,7 50.000 22-06
CTIN 17 50.000 21-06
EXIMLAND 7 50.000 21-06
PETROLIMEX 20 45.000 21-06
SILICOM 10 67.500 21-06
VABANK 3,4 20.000 21-06
PVCB 4 100.000 21-06
VPBANK 7,6 50.000 21-06
VPBANK 7,5 20.000 21-06
THIBIDI 39 10.000 21-06
MSBANK 2,5 50.000 20-06
PVCB 2,5 250.000 20-06
EXIMLAND 3 50.000 20-06
EABANK 3 25.000 20-06
ABBANK 3,5 20.000 20-06
SGBANK 5,5 50.000 20-06
HDBANK 5 30.000 20-06
PCC1 43 20.000 20-06
PPHC 17,8 50.000 20-06
PVCB 4,7 500.000 20-06
FPTS 12,5 20.000 20-06
TELCOM 5,5 10.000 19-06
CTVT 13,7 30.000 19-06
VTPO 25 10.000 19-06
EABANK 4,6 100.000 19-06
EABANK 4,5 100.000 18-06
STAPIMEX 35 50.000 17-06
PYMC 12 100.000 17-06
DTMG 18 50.000 17-06
TCB 12,5 50.000 16-06
VPBANK 7,5 50.000 16-06
PETROLIMEX 22 1.050.000 16-06
HDBANK 5 500.000 15-06
PCC1 44,5 50.000 15-06
THIBIDI 39 20.000 15-06
PCC1 43,5 20.000 15-06
ABBANK 4 1.000.000 15-06
THIBIDI 39,5 30.000 15-06
PCC1 44 30.000 15-06
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
FPTOL 53 20.000 24-06
SABECO 85 200.000 24-06
FTELECOM 47 20.000 24-06
LVBANK 5 200.000 24-06
CTVT 13,7 30.000 24-06
HABECO 43 30.000 24-06
VPBANK 7,8 200.000 24-06
THACO 87 50.000 24-06
THIBIDI 40 50.000 24-06
THACO 87 20.000 24-06
VCSC 43 100.000 24-06
MSBANK 3,6 100.000 24-06
TPBANK 7,5 100.000 24-06
SGBANK 9 300.000 24-06
ABBANK 4,5 100.000 24-06
TCB 13 100.000 24-06
VPBANK 8 100.000 24-06
LVBANK 5 100.000 24-06
PCC1 44,5 100.000 24-06
HABECO 43 30.000 24-06
THACO 87 30.000 24-06
THIBIDI 40 100.000 24-06
VPBANK 8 100.000 24-06
HABECO 43 20.000 24-06
SABECO 80,5 20.000 24-06
FPTOL 53 20.000 24-06
VPBANK 8 100.000 24-06
FPTOL 55 10.000 24-06
VPBANK 7,8 200.000 24-06
FTELECOM 47 20.000 24-06
TCB 12,8 50.000 24-06
CTVT 13,8 100.000 23-06
SABECO 85 100.000 23-06
TCB 13 100.000 23-06
VPBANK 8 100.000 23-06
ACV 22,2 50.000 25-06
HDBANK 5 200.000 24-06
CTVT 14 50.000.000 24-06
HDBANK 5 100.000 24-06
CTVT 13,8 50.000 24-06
TELCOM 4,5 30.000 24-06
EVNLSG 4 10.000 24-06
HDBANK 5 50.000 24-06
SCBANK 4,3 100.000 24-06
SCSC 36 30.000 24-06
VITI 32,1 30.000 24-06
NUTIFOOD 100 10.000 24-06
PGBANK 12 30.000 24-06
TNIP 12 50.000 24-06
VTPO 24 30.000 24-06
FPTS 11 20.000 24-06
MSBANK 4,6 50.000 24-06
LVBANK 5,5 50.000 24-06
FPTS 11,5 50.000 24-06
EABANK 5,3 100.000 24-06
ABBANK 5 100.000 24-06
TCB 13,5 50.000 24-06
HABECO 43,5 50.000 24-06
MSBANK 3,8 100.000 24-06
PGBANK 12 50.000 24-06
HABECO 43,5 10.000 24-06
VIBANK 14,5 50.000 24-06
CTVT 14 50.000 24-06
MCMI 29 50.000 24-06
VPBANK 8,5 50.000 24-06
QUASUCO 83 50.000 24-06
HABECO 42 50.000 24-06
VTPO 24 15.000 24-06
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP