TIN BÁN Giá KL Thời gian
EABANK 3,8 100.000 15:17
PCC1 27 30.000 15:7
KAD 10,5 30.000 15:3
EABANK 3,8 100.000 14:17
QUASUCO 52,5 50.000 11:59
EABANK 3,7 100.000 11:12
PTC 11,5 20.000 10:38
PCC1 27 20.000 9:49
VPBANK 8,5 100.000 17:13
PVCB 5 30.000 17:11
QHHC 27 8.000 13:37
EVNF 5 200.000 11:55
DPN 10,5 50.000 11:51
OCB 5,1 50.000 11:40
BDFC 30 50.000 11:39
OCB 5 100.000 11:12
EVNF 4,8 50.000 11:4
PCC1 27,5 20.000 10:26
CIC8 2 100.000 9:58
PCC1 27,3 30.000 9:35
CTVT 11,2 50.000 9:33
PGBANK 12 50.000 9:0
EVNF 5 50.000 8:47
KAD 10,5 20.000 8:14
PVCB 5,1 900.000 8:13
PTC 11,5 100.000 1:28
VTGI 15 30.000 22-05
SEABANK 6 100.000 22-05
LVBANK 6,8 100.000 22-05
BTLI 11,7 30.000 22-05
NABANK 7,2 100.000 22-05
CTVT 11 55.000 22-05
QUASUCO 52,5 10.000 21-05
PPHC 19,5 10.000 21-05
NABANK 8,2 50.000 11:30
PVCB 5,1 1.000.000 9:43
INTIMEXHCM 11 5.500 22-05
NABANK 7,5 100.000 22-05
EABANK 3,7 300.000 22-05
CTVT 11,8 100.000 22-05
EXIMLAND 4 30.000 21-05
VCBANK 7,5 26.000 21-05
FTELECOM 48 5.000 21-05
PVCB 5 40.000 20-05
CTVT 11,2 100.000 19-05
SGBANK 9,5 50.000 19-05
EABANK 3,8 100.000 19-05
TPBANK 5,5 100.000 19-05
VTGI 15 100.000 18-05
PCC1 28,5 30.000 18-05
EXIMLAND 3,8 100.000 17-05
BIANFISHCO 4 100.000 17-05
CAVICOB 5 50.000 17-05
SGBANK 9,5 50.000 17-05
HANAKA 5 100.000 17-05
CTIN 10 100.000 17-05
BVBANK 6 100.000 17-05
PETROWACO 4 100.000 17-05
AGTC 37 50.000 15-05
NABANK 7,8 100.000 14-05
BTLI 12 20.000 14-05
EABANK 3,8 300.000 14-05
PNBANK 9 50.000 14-05
DPN 10,5 50.000 14-05
VTEX 12 50.000 14-05
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
PVCB 5,2 200.000 15:36
PCC1 29 50.000 15:32
PVCB 5,2 200.000 14:53
EVNF 5,5 50.000 14:29
VTPO 12,1 100.000 14:23
EXIMLAND 4,5 100.000 14:15
CTVT 12 100.000 14:6
NABANK 7,6 100.000 13:59
PVCB 5 100.000 13:56
VNAI 8,5 100.000 13:49
VPBANK 9,6 1.000.000 12:48
TCB 9,5 100.000 12:43
VPBANK 9,6 300.000 12:26
TPBANK 6,2 300.000 12:23
BDFC 31 100.000 12:21
TPBANK 6 100.000 12:20
ABBANK 5,3 200.000 11:46
PTC 12,5 50.000 11:40
SABECO 75 100.000 11:39
NABANK 7,6 50.000 11:37
SABECO 77 100.000 11:21
PVCB 5,2 100.000 10:43
NABANK 7,6 50.000 10:39
PCC1 29 50.000 9:26
PVCB 4,8 100.000 9:16
PVCB 5,3 200.000 8:1
VTPO 12,5 20.000 7:24
EXIMLAND 4,5 100.000 16:9
SABECO 78 100.000 14:43
FPTS 14 50.000 14:39
FTELECOM 53 50.000 14:36
MSFC 82 100.000 14:31
VTGI 16 50.000 14:9
VTEC 31 30.000 12:57
FTELECOM 50 20.000 12:53
OCB 5,2 100.000 12:45
HABECO 43 20.000 12:18
QUASUCO 52 50.000 12:16
QUASUCO 53 30.000 11:51
VIBANK 11,6 30.000 11:36
PNBANK 8,6 30.000 11:33
OCB 5,2 100.000 11:26
SCBANK 4,1 100.000 11:7
NTIC 14 200.000 10:51
TNC1 13,5 200.000 10:30
CTVT 13 100.000 10:14
VTPO 13 100.000 10:11
PVCB 5,5 100.000 10:8
PCC1 30 100.000 10:5
FPTOL 42 10.000 9:53
LVBANK 8 100.000 9:47
BVBANK 6 100.000 9:33
HPPO 13,5 50.000 9:31
CTIN 9 20.000 9:28
EVNF 6 100.000 9:25
EVNI 14 100.000 9:21
VIBANK 11,7 20.000 9:5
PETROLIMEX 7,5 20.000 8:25
VNPD 10,5 20.000 8:21
DPN 10 50.000 8:19
ABBANK 5,3 100.000 8:8
VTEX 12 100.000 8:2
EXIMLAND 4,8 100.000 22-05
TPBANK 7 100.000 22-05
NABANK 8 100.000 22-05
PPHC 19 20.000 21-05
THACO 33,8 50.000 19-05
PVCB 5,3 300.000 22-05
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP