TIN BÁN Giá KL Thời gian
PGBANK 10 500.000 13:55
VTEC 50 10.000 31-07
THACO 13 100.000 20:43
BHVA 8 20.000 16:40
EABANK 7,3 100.000 16:40
ABBANK 5,1 30.000 15:17
AGPP 70 20.000 15:2
MSFC 61 12.000 14:40
PVCB 4,3 1.500.000 14:2
PETROLIMEX 8,5 10.000 12:36
PGBANK 8 100.000 12:33
EABANK 7,4 500.000 12:20
NHABECO 26,5 20.000 12:12
EABANK 7,5 20.000 12:9
OCB 5,5 200.000 12:6
QUASUCO 45 50.000 12:4
QUASUCO 44,7 30.000 11:7
CADIVI 29 20.000 10:23
NCTS 130 2.400 10:22
VMGC 29 12.000 10:15
TNIP 11,5 20.000 10:10
QUASUCO 45 20.000 10:8
VCSC 11,5 26.000 10:7
VAFCO 22 20.000 9:45
ABBANK 5,1 50.000 9:43
PETROLIMEX 8,5 5.000 9:39
VVFC 8 50.000 9:37
OJBANK 5,5 12.000 7:52
EVNF 5,2 30.000 7:0
PVCB 3,8 2.000.000 31-07
VCBANK 7,5 6.000 14:56
FPTS 15 3.733.000 10:10
THACO 13 300.000 31-07
NABANK 5,2 100.000 31-07
PVCB 4,3 500.000 31-07
CADIVI 29 20.000 31-07
THIBIDI 21 10.000 30-07
QP26 13 10.000 30-07
NNIG 7 100.000 29-07
PVFI 4 100.000 29-07
MSBANK 4,5 100.000 29-07
BLIC 7 100.000 29-07
BVBANK 5 10.000 29-07
BVBANK 5.000 10.000.000 29-07
BLIC 7,5 10.000 29-07
PVCB 4,3 200.000 29-07
VVFC 7,6 7.000 29-07
DOVECO 15 20.000 29-07
DOVECO 15 20.000 29-07
DOVECO 15 20.000 29-07
PVTPACIFIC 14 7.000 28-07
BHC 5 2.100 28-07
PETROWACO 1 100.000 28-07
PVCB 4,2 100.000 28-07
VTGI 12,8 20.000 28-07
BFIC 3 100.000 27-07
PVFCI 3 100.000 27-07
CAVICOB 4 100.000 27-07
BIANFISHCO 5 100.000 27-07
EXIMLAND 4 100.000 27-07
TCSC 4 100.000 27-07
PBMN 17 100.000 27-07
CADIVI 30 8.200 27-07
PVCB 4,2 500.000 27-07
TVSC 7 100.000 26-07
HANAKA 5 100.000 26-07
CTIN 10 100.000 26-07
BVBANK 5 100.000 26-07
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
THACO 14,5 500.000 20:35
CADIVI 30 50.000 20:28
CADIVI 30 100.000 19:51
TNIP 11,5 30.000 15:26
TNIP 11,5 500.000 12:58
MSFC 66 300.000 12:26
EABANK 7,6 500.000 12:16
SGBANK 5,5 100.000 12:15
VTEC 26 50.000 12:13
EABANK 7,7 300.000 12:13
VTEC 26 50.000 12:12
ABBANK 5,5 100.000 12:11
OCB 6,2 200.000 12:10
NABANK 5,5 100.000 12:9
SGBANK 5,6 200.000 12:8
CADIVI 29,5 200.000 12:6
SABECO 71 300.000 12:5
HABECO 44 50.000 12:3
OCB 6,2 500.000 12:1
VITI 20 100.000 11:58
MLIG 2,5 200.000 11:55
VMGC 26 100.000 11:52
LVBANK 8 500.000 11:50
THACO 14 100.000 11:48
BLIC 8 100.000 11:46
ABBANK 5,5 500.000 11:43
BLIC 8 50.000 11:40
LVBANK 8,1 200.000 11:40
HABECO 44 50.000 11:39
LVBANK 8 500.000 11:37
NABANK 5,5 100.000 11:37
AGPP 69,5 100.000 11:36
ABBANK 5,6 300.000 11:35
AGPP 69,5 100.000 11:29
CADICO 30,5 50.000 11:27
MSFC 66 10.000 11:26
PPHC 19 500.000 11:26
EABANK 7,7 200.000 11:13
NHABECO 24,5 10.000 10:44
PPHC 19 10.000 10:29
CADIVI 30 50.000 9:38
NLADC 8 100.000 20:16
VTGI 14 100.000 20:5
MSFC 66,5 10.000 19:58
LVBANK 8,5 100.000 15:30
THIBIDI 20,5 30.000 15:7
AGPP 69,7 80.000 15:0
QUASUCO 44 50.000 14:56
SABECO 70,5 180.000 14:41
HACHIBA 23,5 300.000 13:34
SGBANK 5,6 200.000 12:58
VTGI 14,3 100.000 11:58
VITI 20,5 30.000 11:50
VIBANK 12,2 50.000 11:47
OCB 6,3 100.000 11:44
VTEC 26,5 50.000 11:43
BDFC 22,5 10.000 11:39
FAHASA 12,5 50.000 11:19
CADIVI 30 100.000 10:48
EABANK 8,1 500.000 10:47
THACO 14,8 100.000 10:42
CADIVI 30 50.000 10:39
ABBANK 5,6 100.000 10:37
NCTS 126 10.000 10:36
VTPO 10 50.000 10:31
MBSC 5 200.000 10:29
TDHC 30 100.000 10:23
VNPD 5 50.000 10:21
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP