TIN BÁN Giá KL Thời gian
PPHC 21 50.000 16:4
TCB 9,4 200.000 15:18
PPHC 21 50.000 15:7
HAC 12 46.000 12:2
TRADINCORP 8 10.000 20:46
PVCB 4,4 50.000 14:57
NHABECO 27 2.000 13:42
CTIN 14 50.000 13:30
PVCB 4,4 50.000 13:14
BTLI 9,5 18.000 12:14
TCB 9,3 200.000 11:55
MSBANK 4,1 10.000 10:38
MBSC 6,5 100.000 10:18
FTELECOM 65 5.000 7:55
SCID 13 20.000 01-10
FPTS 16 3.733.000 18:9
FTELECOM 50 1.000 10:26
NCTS 130 3.200 10:12
VIDIPHA 35 23.000 9:7
QUASUCO 45 100.000 01-10
LVBANK 7,4 50.000 01-10
CTIN 13 100.000 01-10
QUASUCO 45 50.000 30-09
BIDIPHAR 15 20.000 30-09
BIDIPHAR1 28 10.000 30-09
SCID 12 100.000 29-09
PVSY 4 100.000 29-09
PPHC 21 50.000 29-09
PGBANK 7,5 500.000 29-09
EABANK 7,2 200.000 29-09
TCB 9,2 50.000 29-09
PVCB 4,1 200.000 28-09
LVBANK 7,4 120.000 28-09
TCSC 3 6.000 27-09
MSBANK 5,1 11.000.000 24-09
SABECO 72 1.000 24-09
MCMI 44 50.000 23-09
GATEXIM 600 1.850 22-09
SAPT 12 192.000 21-09
VNPD 7,5 9.800 21-09
HPTEP 20 100.000 19-09
ABBANK 6 3.000 18-09
HAC 30 100.000 18-09
MBSC 6,5 100.000 17-09
EVNF 5,2 60.000 17-09
MSBANK 4,9 11.400.000 17-09
QUASUCO 45,5 100.000 17-09
EABANK 7,2 30.000 16-09
CADIVI 33 4.000 16-09
MSBANK 5 10.985 16-09
GELEX 13 23.000 15-09
VNPD 8,5 9.800 15-09
BVBANK 12,5 3.000 15-09
BVBANK 12,5 3.000.000 15-09
PETROLIMEX 8,5 3.700 15-09
PGBANK 7,5 15.000 15-09
SCBANK 4,2 50.000 14-09
PBMN 20 20.000 14-09
LVBANK 7,6 30.000 14-09
TCB 9,4 30.000 14-09
BDFC 23,5 30.000 14-09
VNPD 8 3.500 13-09
TBRESCO 11 30.000 12-09
FPTS 13,2 10.000 12-09
BDFC 23,5 12.000 12-09
VIGACO 16 20.000 12-09
PPHC 20 10.000 12-09
EVNF 5,3 12.000 12-09
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
BTLI 8,2 100.000 17:17
VCSC 12 20.000 16:38
AGPP 70 100.000 15:26
QUASUCO 46 100.000 15:10
PPHC 20 50.000 15:4
BTLI 10 50.000 15:1
PVCB 4,6 200.000 14:54
MSFC 68 200.000 14:52
MSFC 68 200.000 14:2
EABANK 7,4 200.000 12:22
TCB 10 200.000 12:8
PVCB 4,6 100.000 11:10
PVSY 5 100.000 10:12
PPHC 20 200.000 9:39
EXIMLAND 4,5 100.000 01-10
PVCB 4,7 100.000 01-10
PPHC 20 50.000 01-10
VCSC 12,2 50.000 01-10
BTLI 8,5 50.000 01-10
LVBANK 8 20.000 20:44
PGBANK 7 20.000 20:6
FPTS 13,5 20.000 19:57
VIBANK 12,8 20.000 19:51
TVSC 11 20.000 18:59
THACO 18 20.000 18:31
FTELECOM 53 20.000 17:15
CLMF 45 20.000 16:38
VTGI 14 20.000 16:8
ABBANK 5,4 20.000 15:44
OCB 6 100.000 15:23
QUASUCO 45,5 50.000 13:44
TCB 10 100.000 12:39
SCBANK 4,3 200.000 12:18
VPBANK 9,2 50.000 12:16
BTLI 8,2 100.000 12:15
NABANK 5,5 100.000 12:3
CADIVI 33,6 100.000 11:59
OCB 6 100.000 11:51
AGPP 70 80.000 11:38
QUASUCO 46 100.000 11:6
GLSC 2 100.000 10:9
ANTESCO 12 100.000 9:55
EXIMLAND 4,2 20.000 9:2
VIBANK 12,8 100.000 9:1
PVCB 4,7 200.000 9:0
SABECO 71,5 200.000 8:58
NASCO 24 100.000 8:57
VTPO 11,2 100.000 8:57
CADIVI 33,8 100.000 8:56
VTGI 14,2 100.000 8:49
TCB 10,2 100.000 8:49
VNPD 8,7 20.000 8:46
CADIVI 34 50.000 8:38
VTGI 14,2 50.000 8:15
TBRESCO 10,5 20.000 01-10
TVSC 11 100.000 01-10
VNPD 8,5 100.000 01-10
TAHC 20,5 5.000.000 11:22
SAIGONNIC 39 500.000 11:18
VNPD 7 15.000 11:12
KISIMEX 5 50.000 10:50
EDEN 10 50.000.000 10:18
PNJC 12 10.000.000 01-10
BCRES 21 5.000.000 01-10
KLBANK 20,8 1.000.000 01-10
NCTS 115 1.266.000 01-10
EXIMLAND 4 50.000 01-10
BTLI 10 100.000 01-10
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP