TIN BÁN Giá KL Thời gian
VNPD 11,5 11.250.000 13-10
VNPD 10,8 8.000 20-09
VNPD 12 8.000 16-09
VNPD 11 18.000 15-09
CDHC1 20 20.000 15-09
VNPD 10,8 10.000 11-08
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
VNPD 12,5 100.000 28-11
VNPD 12,5 100.000 15-11
VNPD 11 60.000 15-11
VNPD 10,7 20.000 11-11
VNPD 12,5 100.000 07-11
VNPD 10,7 20.000 06-11
CDHC1 15 50.000 02-11
VNPD 12 100.000 29-10
VNPD 12 100.000 25-10
VNPD 11,5 50.000 22-10
VNPD 11 50.000 20-10
VNPD 11,5 50.000 19-10
VNPD 11,6 80.000 18-10
VNPD 11,5 100.000 17-10
VNPD 11,5 50.000 21-09
VNPD 11 50.000 21-09
VNPD 11,5 100.000 19-09
VNPD 11,5 100.000 29-08
VNPD 10,7 10.000 27-08
VNPD 10,7 20.000 10-08
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP