TIN BÁN Giá KL Thời gian
VNPD 6,5 15.000 22-06
VNPD 6,5 15.000 08-06
VNPD 7 50.000 26-05
GELEX 7,9 25.000 27-04
VNPD 7,5 50.000 21-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
VNPD 5 100.000 21-07
GELEX 9,7 50.000 26-05
GELEX 8,5 25.000 02-05
GELEX 8,5 25.000 02-05
GELEX 10 10.000 27-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP