TIN BÁN Giá KL Thời gian
VNPD 12 50.000 12-01
VNPD 12 55.000 12-01
VNPD 11 10.000 12-2015
VNPD 11 18.000 12-2015
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
VNPD 10,5 50.000 28-01
VNPD 10,5 20.000 28-01
VNPD 12 100.000 23-01
VNPD 11 50.000 12-01
VNPD 12 100.000 10-01
VNPD 10,5 50.000 12-2015
VNPD 10,5 20.000 12-2015
VNPD 10,5 20.000 12-2015
VNPD 12,5 100.000 11-2015
VNPD 12,5 100.000 11-2015
VNPD 11 60.000 11-2015
VNPD 10,7 20.000 11-2015
VNPD 12,5 100.000 11-2015
VNPD 10,7 20.000 11-2015
CDHC1 15 50.000 11-2015
VNPD 12 100.000 10-2015
VNPD 12 100.000 10-2015
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP