TIN BÁN Giá KL Thời gian
MINC 8 50.000 04-04
BHVA 12 100.000 09-03
MINC 11,5 100.000 01-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
VASS 20 50.000.000 16-03
BHVA 20 8.000 25-02
MINC 11 100.000 14-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP