TIN BÁN Giá KL Thời gian
BLIC 9,5 2.000 18-12
MINC 7 100.000 02-11
MINC 7,5 70.000 11-09
MINC 10 100.000 10-09
BHVA 5,5 100.000 03-09
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
BHVA 5,2 200.000 8:59
AAAI 8 1.000.000 12-12
AAAI 8 5.000.000 03-12
MINC 7 100.000 22-11
AAAI 8 1.900.000 12-11
BLIC 8,5 50.000 11-09
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP