TIN BÁN Giá KL Thời gian
MINC 8 50.000 04-04
BHVA 12 100.000 09-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
BHVA 5 20.000 13-06
VASS 20 50.000.000 16-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP