TIN BÁN Giá KL Thời gian
BHVA 8 20.000 31-07
BLIC 7 100.000 29-07
BLIC 7,5 10.000 29-07
BLIC 7 20.000 21-07
BHVA 11 100.000 11-07
AAAI 18 200.000 13-06
SVIC 8.900 1.000.000 28-05
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
BLIC 8 100.000 11:46
BLIC 8 50.000 11:40
BLIC 8,7 500.000 31-07
BLIC 8,5 20.000 10:13
BLIC 8,8 100.000 6:48
MINC 10 100.000 29-07
BLIC 8,7 100.000 29-07
BLIC 8 100.000 29-07
BLIC 6 50.000 29-07
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP