TIN BÁN Giá KL Thời gian
MINC 7 100.000 02-11
MINC 7,5 70.000 11-09
MINC 10 100.000 10-09
BHVA 5,5 100.000 03-09
BHVA 6 100.000 11-08
BLIC 9 50.000 10-08
BHVA 8 20.000 04-08
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
MINC 7 100.000 22-11
AAAI 8 1.900.000 12-11
BLIC 8,5 50.000 11-09
BLIC 9,2 200.000 19-08
BLIC 9,2 20.000 17-08
BLIC 9 100.000 12-08
BHVA 5 20.000 11-08
BLIC 9 200.000 10-08
BLIC 9 500.000 08-08
BLIC 9 100.000 06-08
BLIC 8 100.000 05-08
BLIC 8 50.000 05-08
BLIC 8,5 20.000 05-08
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP